การศึกษาคุณลักษณะและความหลากหลายของ Complementary DNA ของยีน Immunoglobulin M heavy chain ของปลานิล…(Oreochromis niloticus)