การสร้างเครือข่ายการวิจัย และการปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งก้ามกรามและปลาดุกอุยเพื่อเพิ่มผลผลิต