การตรวจสอบความเป็นไกลโคโปรตีนของฮอร์โมน Mr-AGH ของกุ้งก้ามกราม และความสำคัญของหมู่คาร์โบไฮเดรตต่อคุณสมบัติของฮอร์โมน