การศึกษาชนิดของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในระยะต่างๆ ในสภาวะปัจจุบัน