มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Peptidoglycan on Immune Response in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 181-187
Publish Year National Conference 1
2008 exมินตรา ศีลอุดม, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ที่แยกได้จากลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio harveyi", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย