การศึกษาโครงสร้างและการแสดงออกของยีน Immunoglobulin M Heavy chain ในปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และปลาลูกผสม