ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Laboratory of Aquatic Animal Genetics
LAB22
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Laboratory of Aquatic Animal Genetics

LAB22

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร

Email: ffisurn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5576

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.สุภาวดี พุ่มพวง

Email: ffissdpp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-2924

ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

Email: ffispssp@ku.ac.th

Phone Number: 025792924

นางณิชนันทน์ แมคมิลแลน

Email: ffisnnp@ku.ac.th

Phone Number: 025792924 ต่อ 404

สุธาจรี เย็นมาก

 

 

เสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง

 

 

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

 

 

กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

 

 

พวงทอง วันมงคล

 

 

วีรกิจ จรเกตุ

 

 

สุทิน เอี่ยมไพศาล

 

 

สิลา สุขวัจน์

 

 

ขอขวัญ เจริญศุข

 

 

เจตตนา บุญน้อย

 

 

Jeffrey Alan

 

 

Delfina Auxilio MUIOCHA

 

 

สาทิต ฉัตรชัยพันธ์

 

 

อรปราง สุทธเกียรติ