ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ
------
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ

------

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

Email: ffispssp@ku.ac.th

Phone Number: 025792924

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.