Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Flavobacterium columnare?-Enolase16S rRNAAcb complexAcinetobacteradultAeromonasAeromonas hydrophilaAHPNDANIantagonistsantimicrobial activityAntimicrobial resistanceAsian sea bassFlavobacterium columnareQuinolonesResistomeAntimicrobialsarticleAsian seabassBacteriaBacterial diseasesbacteriophagesbarcoo grunterBarramundiBiotechnologycgMLSTChondroitin AC lyase DNAClarias catfishClarias gariepinusClarias microcephalusCoinfectionFrancisellosisIchthyophthiriasisTilapiaWhite spot diseasecolumnarisCombinationcomparative genomicsConcurrent infectiondevelopmental stagediseasedisease resistancediseasesDNA hybridizationDNA vaccineEdwardsiella ictaluriFlavobacterium columnareStreptococcus agalactiaeSoutheast AsiaVaccineEnterococcus hiraeFishFlavobacterium columnareGenetic diversitygenomegenome sequencegenomicsgyrBhatcheryhematological parametersHepcidinhepcidinshuman cellhybrid catfishhybrid red tilapiahydrophilaImmune gene expressionimmune regulationimmune responseImmune systemimmunologyin silico DDHISKNVlargemouth bass viruslarvaLates calcariderLates calcarifermaleMarine shrimpmetagenomicsmouthMultivalent formalin-killed vaccinesmutationMycobacteriumNile tilapianonhumanOreochromisovaryPan-genomepassive vaccinepathogenicityPCRPhotorhabdus insect-related PirABvppolymerase chain reactionPopulation geneticsPrevalenceProbioticsStreptococcus iniaeTaxonomyการป้องกันโรคเทคโนโลยีชีวภาพแบคทีเรียปลากะพงปลากะพงขาวปลากะรังปลากัดไทยปลาทับทิมปลานิลปลานิลแดงโปรตีนวัคซีน

  Interest

  จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (121)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Molecular characterization and virulence gene profiling of pathogenic Streptococcus agalactiae populations from tilapia (Oreochromis sp.) farms in ThailandKayansamruaj P., Pirarat N., Katagiri T., Hirono I., Rodkhum C.2014Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
   26(4),pp. 488-495
   54
   2Effect of water temperature on susceptibility to Streptococcus agalactiae serotype ia infection in nile tilapia (Oreochromis niloticus)Rodkhum C., Kayansamruaj P., Pirarat N.2011Thai Journal of Veterinary Medicine
   41(3),pp. 309-314
   47
   3Increasing of temperature induces pathogenicity of Streptococcus agalactiae and the up-regulation of inflammatory related genes in infected Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Kayansamruaj P., Pirarat N., Hirono I., Rodkhum C.2014Veterinary Microbiology
   172(1-2),pp. 265-271
   47
   4Comparative genome analysis of fish pathogen Flavobacterium columnare reveals extensive sequence diversity within the speciesKayansamruaj P., Kayansamruaj P., Dong H., Hirono I., Kondo H., Senapin S., Rodkhum C.2017Infection, Genetics and Evolution
   54,pp. 7-17
   24
   5Infectious spleen and kidney necrosis disease (ISKND) outbreaks in farmed barramundi (Lates calcarifer) in VietnamDong H., Dong H., Jitrakorn S., Jitrakorn S., Kayansamruaj P., Pirarat N., Rodkhum C., Rattanarojpong T., Senapin S., Senapin S., Saksmerprome V., Saksmerprome V.2017Fish and Shellfish Immunology
   68,pp. 65-73
   21
   6Genomic comparison between pathogenic Streptococcus agalactiae isolated from Nile tilapia in Thailand and fish-derived ST7 strainsKayansamruaj P., Pirarat N., Kondo H., Hirono I., Rodkhum C.2015Infection, Genetics and Evolution
   36,pp. 307-314
   20
   7Efficacy of α-enolase-based DNA vaccine against pathogenic Streptococcus iniae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Kayansamruaj P., Dong H., Pirarat N., Nilubol D., Rodkhum C.2017Aquaculture
   468,pp. 102-106
   19
   8Comparative genomics inferred two distinct populations of piscine pathogenic Streptococcus agalactiae, serotype Ia ST7 and serotype III ST283, in Thailand and VietnamKayansamruaj P., Soontara C., Unajak S., Dong H.T., Rodkhum C., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2019Genomics
   111(6),pp. 1657-1667
   11
   9Duplex PCR for imultaneous and unambiguous detection of Streptococcus iniae and Streptococcus agalactiae associated with streptococcosis of cultured tilapia in ThailandRodkhum C., Kayansamruaj P., Pirarat N., Wongtawatchai J.2012Thai Journal of Veterinary Medicine
   42(2),pp. 153-158
   10
   10Susceptibility of freshwater rearing Asian seabass (Lates calcarifer) to pathogenic Streptococcus iniaeKayansamruaj P., Dong H., Nguyen V., Le H., Pirarat N., Rodkhum C.2017Aquaculture Research
   48(2),pp. 711-718
   10
   11Draft genome sequences of Streptococcus agalactiae strains isolated from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) farms in ThailandKayansamruaj P., Pirarat N., Kondo H., Hirono I., Rodkhum C.2014Genome Announcements
   2(6)
   8
   12Outbreaks of ulcerative disease associated with ranavirus infection in barcoo grunter, Scortum barcoo (McCulloch & Waite)Kayansamruaj P., Kayansamruaj P., Rangsichol A., Dong H., Rodkhum C., Maita M., Katagiri T., Pirarat N.2017Journal of Fish Diseases
   40(10),pp. 1341-1350
   6
   13Francisella noatunensis subsp. orientalis infects striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and common carp (Cyprinus carpio) but does not kill the hostsDong H., Dong H., Nguyen V., Nguyen V., Kayansamruaj P., Gangnonngiw W., Gangnonngiw W., Senapin S., Senapin S., Pirarat N., Nilubol D., Rodkhum C.2016Aquaculture
   464,pp. 190-195
   6
   14Genome characterization of piscine ‘Scale drop and Muscle Necrosis syndrome’-associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence determinantsKayansamruaj P., Kayansamruaj P., Dong H., Hirono I., Kondo H., Senapin S., Senapin S., Rodkhum C.2018Journal of Applied Microbiology
   124(3),pp. 652-666
   5
   15Diversity of non-Flavobacterium columnare bacteria associated with columnaris-like diseased fishDong H., Nguyen V., Mata W., Kayansamruaj P., Senapin S., Senapin S., Nilubol D., Rodkhum C.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
   46(2),pp. 251-259
   4
   16Development of a species-specific polymerase chain reaction for highly sensitive detection of Flavobacterium columnare targeting chondroitin AC lyase geneMabrok M., Mabrok M., Chokmangmeepisarn P., LaFrentz B.R., Kayansamruaj P., Dong H.T., Rodkhum C.2020Aquaculture
   521
   4
   17Synergistic infection of Ichthyophthirius multifiliis and Francisella noatunensis subsp. orientalis in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.)Nguyen V.V., Nguyen V.V., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Kayansamruaj P., Pirarat N., Rung-ruangkijkrai T., Tiawsirisup S., Rodkhum C.2020Microbial Pathogenesis
   147
   2
   18Acinetobacter strain KUO11TH, a unique organism related to Acinetobacter pittii and isolated from the skin mucus of healthy bighead catfish and its efficacy against several fish pathogensBunnoy A., Na-Nakorn U., Kayansamruaj P., Srisapoome P.2019Microorganisms
   7(11)
   2
   19Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased freshwater-reared barramundi Lates calcariferKerddee P., Dong H.T., Chokmangmeepisarn P., Rodkhum C., Srisapoome P., Areechon N., Del-Pozo J., Kayansamruaj P.2020Diseases of aquatic organisms
   140,pp. 119-128
   2
   20Dissecting the localization of Tilapia tilapinevirus in the brain of the experimentally infected Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.)Dinh-Hung N., Sangpo P., Sangpo P., Kruangkum T., Kayansamruaj P., Rung-ruangkijkrai T., Senapin S., Senapin S., Rodkhum C., Dong H.T.2021Journal of Fish Diseases
   2
   21Quinolone-resistant phenotype of Flavobacterium columnare isolates harbouring point mutations both in gyrA and parC but not in gyrB or parEMata W., Putita C., Dong H., Kayansamruaj P., Senapin S., Senapin S., Rodkhum C.2018Journal of Global Antimicrobial Resistance
   15,pp. 55-60
   2
   22Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquacultureKayansamruaj P., Areechon N., Unajak S.2020Fish and Shellfish Immunology
   103,pp. 73-87
   2
   23Transmission of Francisella noatuensis subsp. orientalis from subclinically infected hybrid red tilapia broodstock (Oreochromis sp.) to their offspringNguyen V.V., Nguyen V.V., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Gangnonngiw W., Gangnonngiw W., Pirarat N., Kayansamruaj P., Rung-ruangkijkrai T., Rodkhum C.2019Microbial Pathogenesis
   136
   1
   24Short- and long-term probiotic effects of Enterococcus hirae isolated from fermented vegetable wastes on the growth, immune responses, and disease resistance of hybrid catfish (Clarias gariepinus × Clarias macrocephalus)Hamid N.H., Hamid N.H., Daud H.M., Kayansamruaj P., Hassim H.A., Mohd Yusoff M.S., Abu Bakar S.N., Srisapoome P.2021Fish and Shellfish Immunology
   114,pp. 1-19
   0
   25Rapid genotyping of tilapia lake virus (TiLV) using Nanopore sequencingDelamare-Deboutteville J., Taengphu S., Gan H.M., Kayansamruaj P., Debnath P.P., Barnes A., Wilkinson S., Wilkinson S., Kawasaki M., Vishnumurthy Mohan C., Senapin S., Senapin S., Dong H.T.2021Journal of Fish Diseases
   0
   26Resistome characterization of Flavobacterium columnare isolated from freshwater cultured Asian sea bass (Lates calcarifer) revealed diversity of quinolone resistance associated genesChokmangmeepisarn P., Thangsunan P., Kayansamruaj P., Rodkhum C.2021Aquaculture
   544
   0
   27Draft genome sequence of scale drop disease virus (SDDV) retrieved from metagenomic investigation of infected barramundi, Lates calcarifer (Bloch, 1790)Kayansamruaj P., Soontara C., Dong H.T., Dong H.T., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Senapin S., Senapin S.2020Journal of Fish Diseases
   43(10),pp. 1287-1298
   0
   28Virulence properties and pathogenicity of Flavobacterium columnare in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.)Hai L.D., Hai L.D., Chockmangmeepisan P., Sakulworakan R., Dong H.T., Kayansamruaj P., Rung-Ruangkijkrai T., Pirarat N., Rodkhum C.2020Thai Journal of Veterinary Medicine
   50(1),pp. 103-108
   0
   29Passive immunization with recombinant antibody vlrb-piravp /pirbvp —enriched feeds against vibrio parahaemolyticus infection in litopenaeus vannamei shrimpLazarte J.M.S., Kim Y.R., Lee J.S., Chun J.H., Kim S.W., Jung J.W., Kim J., Kayansamruaj P., Thompson K.D., Kim H., Jung T.S., Jung T.S.2021Vaccines
   9(1),pp. 1-11
   0
   30Immune regulation, but not antibacterial activity, is a crucial function of hepcidins in resistance against pathogenic bacteria in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)Phan-Aram P., Mahasri G., Kayansamruaj P., Amparyup P., Srisapoome P.2020Biomolecules
   10(8),pp. 1-29
   0