ผลงานภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2021

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 22
2021 exDung Ho My Nguyen, exThitipong Panthum, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex Determination Systems in North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822)", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 562856, มกราคม 2021
2021 exJassy Mary S. Lazarte, exYoung Rim Kim, exJung Seok Lee, exJin Hong Chun, exSi Won Kim, exJae Wook Jung, exJaesung Kim, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKim D. Thompson, exHyeongsu Kim, exTae Sung Jung, "Passive Immunization with Recombinant Antibody VLRB-PirAvp/PirBvp—Enriched Feeds against Vibrio parahaemolyticus Infection in Litopenaeus vannamei Shrimp", Vaccines, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-11
2021 exนางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางมนทการ์น ท้ามติ่น, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical composition of a hot water crude extract (HWCE) from Ulva intestinalis and its potential effects on growth performance, immune responses, and resistance to white spot syndrome virus and yellowhead virus in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 8-22
2021 exPish Wattanadilokchatkun, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiao Pan, "Complete Genome Sequence of Pseudoalteromonas sp. Strain LC2018020214, a Bacterium Isolated from Natural Seawater", Microbiol Resour Announc, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2021, หน้า e00075-2
2021 exFaizul Jaafar, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThumronk Amornsakun, exThuy-Yen Duong, exMaria Mojena Gonzales-Plasus, exDuc-Huy Hoang, exIshwar S. Parhar, "A Current Update on the Distribution, Morphological Features, and Genetic Identity of the Southeast Asian Mahseers, Tor Species", Biology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 1-30
2021 exMagara G., inดร.อัครศิริ แสงสว่าง, อาจารย์, exPastorino, P., exBellezza Oddon, S., exCaldaroni, B., exMenconi, V., exKovitvadhi, U., exGasco, L., exMeloni, D., exD?rr, A.J.M., exPrearo, M., exFederici, E., exElia, A.C., "First insights into oxidative stress and theoretical environmental risk of Bronopol and Detarox AP, two biocides claimed to be ecofriendly for a sustainable aquaculture", Science of The Total Environment, ปีที่ 778, ฉบับที่ 146375, มีนาคม 2021
2021 exNur Hidayahanum Hamid, exHassan Mohd Daud, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasliza Abu Hassim, exMd Sabri Mohd Yusoff, exSiti Nadia Abu Bakar, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Short- and Long-term Probiotic Effects of Enterococcus hirae Isolated from Fermented Vegetable Wastes on the Growth, Immune Responses, and Disease Resistance of Hybrid Catfish (Clarias gariepinus ? Clarias macrocephalus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-19
2021 exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, exEkaphan Kraichak, exThitipong Panthum, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, G?nther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 737005-1-11
2021 exTanya Ju-Ngam, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, exMamoru Yoshimizu, exHisae Kasai, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Functional and Stress Response Analysis of Heat Shock Proteins 40 and 90 of Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) under Temperature and Pathogenic Bacterial Exposure Stimuli", Biomolecules, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1034-1-28
2021 exPutita Chokmangmeepisar, exPatcharapong Thangsunan, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChannarong Rodkhum, "Resistome characterization of Flavobacterium columnare isolated from freshwater cultured Asian sea bass (Lates calcarifer) revealed diversity of quinolone resistance associated genes", Aquaculture, ปีที่ 544, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 737149-1-12
2021 ex NISACHON UNIYOM, exSRINOY CHUMKAM , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "The holding capabilities of different coating materials on xylanase and phytase in shrimp feed", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 122-128
2021 exKANIN PATRACHOTPAKINKUL, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM , "The effect of trace mineral supplementation in low fishmeal diets on the growth performance and immune responses of the pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 114-122
2021 exSiriporn Tola, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exBundit Yuangsoi, "Successful nursing of Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey 1930) larval by replacing live feed with microcapsule diet", Aquaculture , ปีที่ 534, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 736293-1-736293-11
2021 exEakapol Wangkaghart, exSebastien Deville, exBei Wang, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTiehui Wang, exChristopher J.Secombes, "Immune response and protective efficacy of two new adjuvants,Montanidetm ISA 763B VG and Montanidetm GEL02, administered with aStreptococcus agalactiae ghost vaccine in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 19-29
2021 exนางสาวปัญญารัตน์ เหลือจันทร์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Characterization and Cross-Allergenicity of Tropomyosin from Freshwater Crustaceans", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 69, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2021, หน้า 8247-8256
2021 exกนกวรรณ เชิดกิตติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Partial Replacement of Fish Meal by Bacillus sp-Fermented Soybean Meal on Growth Performance, Immunity, Hepatopancreas Microbiota and Disease Resistance in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", JOURNAL OF FISHERIES AND ENVIRONMENT, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 32-42
2021 exPavarist Bussabong, inดร.ถิรวัฒน์ รายรัตน์, อาจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exArunothai Keetanon, exPutsucha Phansawat, exKanokwan Cherdkeattipol, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaraporn Kraitavin, "Effects of isoquinoline alkaloids from Macleaya cordata on growth performance, survival, immune response, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า e0251343-1-15
2021 exNguyen, D.H.M., exPonjarat, J., exLaopichienpong, N., inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanthum, T., exSingchat, W., exAhmad, S.F., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S., exEzaz, T., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, Gรผnther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 73700
2021 exJongjaraunsuk, R., inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "Weight estimation of asian sea bass (lates calcarifer) comparing whole body with and without fins using computer vision technique", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-11
2021 exPattarapanyawong, N, exSukhavachana, S, exSenanan, W, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inนายวีรกิจ จรเกตุ, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "Genetic parameters for growth and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) population from Thailand", AQUACULTURE, ปีที่ 539, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 73662
2021 exDinh-Hung Nguyen, exPattiya Sangpo, exThanapong Kruangkum, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTilladit Rungruangkijkrai, exSaengchan Senapin, exChannarong Rodkhum, exHa Thanh Dong , "Dissecting the localization of Tilapia tilapinevirus in the brain of the experimentally infected Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1053-1064
2021 exDelamare-Deboutteville, J., exTaengphu, S., exGan, H.M., inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDebnath, P.P., exBarnes, A., exWilkinson, S., exKawasaki, M., exVishnumurthy Mohan, C., exSenapin, S., exDong, H.T., "Rapid genotyping of tilapia lake virus (TiLV) using Nanopore sequencing", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 44, ฉบับที่ 10, มิถุนายน 2021, หน้า 1491-1502
Publish Year National Journal 1
2021 exนางสาวปวรรณรัตน์ วงษ์ที, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, exนายสุรดนัย อักษรถึง, "ผลของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อสมบัติทางเคมีของดินเปรี้ยวจัดพื้นบ่อเลี้ยงปลา", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 11-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 exGrin Swangdacharuk, exSRINOY CHUMKAM , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of ?-1,3-glucan and vitamin C supplementation on growth performance during nursery fingering red tilapia (Oreochromis spp.)", The 6th RSU International Research Conference On Science and Technology (RSUSCI) 2021 on 30 April 2021., 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exPitcha Lumlertdacha, exSRINOY CHUMKAM , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effect of organic mineral cocktail and xanthophyll on growth performance and immunity of hybrid catfish (Clarias gariepinus x Clarias microcephalus)", The 6th RSU International Research Conference On Science and Technology (RSUSCI), 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, exEi Mon Khaing, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The assessment of hatchery and farmed production of tilapia in Khayan Township, Southern Yangon Region, Myanmar", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720162008 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=05]