Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  16S rRNAadaptationAdaptive immune systemadaptive immunityAdditive genetic varianceadultAeromonas hydrophilaAfrican sharp-tooth catfishAnimal modelAnimaliaAntimicrobial susceptibilityAppetiteaquacultureArticleAsian seabassbacterial diseasebacteriumbacterium culturebarcoding gapBase populationBetta fishBighead catfishBody shape traitsBody weightCandidatus Piscichlamydia trichopoduscatfishCD4 antigenCD8 antigenCGAChlamydialesChlamydia-like organismClarias gariepinusClarias macrocephalusCoho salmonCondition factorcontrolled studycorrelationDeformitydisease controldisease resistancedisease transmissionDisinfectantsecological modelingenzyme linked immunosorbent assayfactorial designFeed intakefishGastric evacuation ratesGene expressionGene ontologygenetic analysisGenetic correlationGenetic improvementGenetic parametergenetic transcriptiongenetic variationgenomic selectiongenotype-environment interactionGranulomasgrowthGrowth hormoneGWASGรผnther's walking catfishhatchingheatHenneguyaspHeritabilityHistopathologyidentification methodimmersionImmersion vaccineimmune responseimmune-related geneimmunityimmunizationimmunocompetenceimmunoglobulin Dimmunoglobulin Minactivated vaccineInfection routesinfectious agentinfectious diseaseinterleukin 1betajuvenileKoch's postulatesLates calcariferlesionLumpy skin disease of snakeskin gouramiMetacercariaeMolecular phylogeneticmortalityMycobacteriosisMycobacterium chelonaePathogenicitysnakeskin gouramiSNPsspecies delimitationSSU rRNAปลานิลปลาสลิด

  Interest

  เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1De Novo Transcriptome Characterization and Growth-Related Gene Expression Profiling of Diploid and Triploid Bighead Catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864)Chatchaiphan S., Srisapoome P., Kim J., Devlin R., Na-Nakorn U.2017Marine Biotechnology
  19(1),pp. 36-48
  29
  2Heritability of immunity traits and disease resistance of bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Srisapoome P., Chatchaiphan S., Bunnoy A., Koonawootrittriron S., Na-Nakorn U.2019Fish and Shellfish Immunology
  92,pp. 209-215
  25
  3Effect of growth hormone overexpression on gastric evacuation rate in coho salmonKim J., Kim J., Chatchaiphan S., Crown M., White S., Devlin R.2018Fish Physiology and Biochemistry
  44(1),pp. 119-135
  13
  4Genetic parameters and genotype-environment interaction for growth traits of North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)Srimai W., Koonawootrittriron S., Manee-aphai W., Chatchaiphan S., Koolboon U., Na-Nakorn U.2019Aquaculture
  501,pp. 104-110
  11
  5Responses to mass selection in a domesticated population of snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis, Regan 1910, and confounding effects from stocking densitiesChatchaiphan S., Thaithungchin C., Koonawootrittriron S., Na-Nakorn U.2019Aquaculture
  498,pp. 181-186
  10
  6Genetic components of growth traits of the hybrid between ♂North African catfish (Clarias gariepinus Burchell, 1822) and ♀bighead catfish (C. macrocephalus Günther, 1864)Chaivichoo P., Koonawootrittriron S., Chatchaiphan S., Srimai W., Srimai W., Na-Nakorn U.2020Aquaculture
  521
  8
  7Heritability and genetic correlation of body shape and deformity in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis Regan, 1910Sutthakiet O., Koonawootrittriron S., Sukhavachana S., Chatchaiphan S., Thaitungchin C., Na-Nakorn U.2020Aquaculture
  523
  5
  8Effects of strains on growth performances of triploid bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864Chatchaiphan S., Srisapoome P., Na-Nakorn U.2016Agriculture and Natural Resources
  50(4),pp. 299-305
  5
  9Genetic parameters of a snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) base population created from crossing three hatchery stocksSutthakiet O., Koonawootrittriron S., Chatchaiphan S., Thaithungchin C., Na-Nakorn U.2019Aquaculture
  512
  4
  10Streptococcus suis is a lethal pathogen in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralisDinh-Hung N., Dong H.T., Taengphu S., Taengphu S., Soontara C., Rodkhum C., Senapin S., Senapin S., Chatchaiphan S.2023Aquaculture
  566
  4
  11Genomics-driven prophylactic measures to increase streptococcosis resistance in tilapiaKayansamruaj P., Dinh-Hung N., Srisapoome P., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Chatchaiphan S.2023Journal of Fish Diseases
  2
  12Immunological response of 35 and 42 days old Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) fry following immersion immunization with Streptococcus iniae heat-killed vaccineVinh N.T., Dong H.T., Lan N.G.T., Lan N.G.T., Sangsuriya P., Salin K.R., Chatchaiphan S., Senapin S., Senapin S.2023Fish and Shellfish Immunology
  138
  2
  13Insight into characteristics and pathogenicity of five rapidly growing non-tuberculous Mycobacterium species isolated from the Siamese fighting fish, Betta splendensDinh-Hung N., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Pimsannil K., Thompson K.D., Shinn A.P., Soontara C., Sirimanapong W., Chatchaiphan S., Rodkhum C.2023Aquaculture
  575
  2
  14Co-infection of Candidatus Piscichlamydia Trichopodus (Order Chlamydiales) and Henneguya sp. (Myxosporea, Myxobolidae) in Snakeskin Gourami Trichopodus pectoralis (Regan 1910)Dinh-Hung N., Dong H.T., Soontara C., Rodkhum C., Nimitkul S., Srisapoome P., Kayansamruaj P., Chatchaiphan S.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  2
  15Improving the diagnosis of Streptococcus iniae using a novel probe-based qPCR assay combined with an enrichment stepPhasunon R., Taengphu S., Taengphu S., Panphut W., Chatchaiphan S., Dong H.T., Senapin S., Senapin S.2023Journal of Fish Diseases
  1
  16Overcoming taxonomic challenges in DNA barcoding for improvement of identification and preservation of clariid catfish speciesChalermwong P., Panthum T., Wattanadilokcahtkun P., Ariyaraphong N., Thong T., Srikampa P., Singchat W., Ahmad S.F., Noito K., Rasoarahona R., Lisachov A., Ali H., Kraichak E., Muangmai N., Chatchaiphan S., Sriphairoj K., Hatachote S., Chaiyes A., Chaiyes A., Jantasuriyarat C., Chailertlit V., Chailertlit V., Suksavate W., Sonongbua J., Sonongbua J., Srimai W., Payungporn S., Han K., Han K., Antunes A., Antunes A., Srisapoome P., Koga A., Duengkae P., Matsuda Y., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Genomics and Informatics
  21(3)
  1
  17Infection and histopathological consequences in Siamese fighting fish (Betta splendens) due to exposure to a pathogenic Mycobacterium chelonae via different routesDinh-Hung N., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Linh N.V., Shinn A.P., Pirarat N., Hirono I., Chatchaiphan S., Rodkhum C.2024Aquaculture
  579
  1
  18First Investigation of the Optimal Timing of Vaccination of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Larvae against Streptococcus agalactiaeKumwan B., Bunnoy A., Chatchaiphan S., Kayansamruaj P., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Srisapoome P.2023Vaccines
  11(12)
  0
  19Using ozone nanobubbles to mitigate the risk of mycobacteriosis in Siamese fighting fish (Betta splendens)Dinh-Hung N., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Shinn A.P., Linh N.V., Dien L.T., Soontara C., Hirono I., Chatchaiphan S., Rodkhum C.2024Aquaculture
  581
  0
  20Lumpy skin disease of snakeskin gourami: A new record of metacercariae of Posthodiplostomum sp. (Digenea, Diplostomidae) in clinically sick snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis Regan, 1910 (Pisces, Osphronemidae)Dinh-Hung N., Dong H.T., Shinn A.P., Rodkhum C., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Wichianrat C., Soontara C., Senapin S., Senapin S., Chatchaiphan S.2023Aquaculture
  573
  0
  21Genome–wide association study and genomic prediction of growth traits in bighead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864)Chaivichoo P., Sukhavachana S., Khumthong R., Srisapoome P., Chatchaiphan S., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U.2022Aquaculture
  562
  0