Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2022 การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและสัดส่วนเพศเมีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลาสลิดเพศเมียล้วน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาสลิดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ระบบการเลี้ยงปลาสลิดแบบปิดโดยใช้เทคโนโลยีไบโอฟล็อค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การบูรณาการงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการและภาคสนามเพื่อการออกแบบแนวทางการจัดการโรค mycobacteriosis ในปลากัดไทย (Betta splenders) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 ระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0