ระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร