การบูรณาการงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการและภาคสนามเพื่อการออกแบบแนวทางการจัดการโรค mycobacteriosis ในปลากัดไทย (Betta splenders)