โครงการวิจัยภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2021

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2021 ความเสี่ยงของเชื้อ Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเพื่อใช้ในการผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ปลาทับทิม ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากลุ่มปลาหางแข็งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การบูรณาการงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการและภาคสนามเพื่อการออกแบบแนวทางการจัดการโรค mycobacteriosis ในปลากัดไทย (Betta splenders) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202120202019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2021 โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโลเลียมในอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยนำร่องการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองสุพรรณบุรีของโครงการ Gourami Model ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การวิจัยระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารปลาสลิดต้นทุนต่ำ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0