ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2021 exGordon H.Copp, exLorenzo Vilizzi, exHui Wei, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "Speaking their language – Development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholders", Environmental Modelling & Software, ปีที่ 135, ฉบับที่ 0, มกราคม 2021, หน้า 104900-1-11
2021 exWipawan Intasan, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Glutinous Rice Straw Extracts (RD-Six) and Water Hyacinth in Inhibiting Algal Growth and Reducing Nutrients from a Hyper-eutrophic Pond", Environment and Natural Resources Journal , ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 24-33
2021 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, "Leonardite-Derived Biochar Suitability for Effective Sorption of Herbicides", Water Air and Soil Pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 36, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-17
2021 exMiss Maneekarn Yoo-iam, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Steve Comfort, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwater", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 101396-1-20
2021 exPanit Chancharoonpong, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala4, "Life Cycle Assessment and eco-efficiency of high value-added riceberry rice products to support Thailand 4.0 policy decisions", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 292, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 126061-1--

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06]