คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
57 286 18.963 462.836
343 481.799
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 14 7 6 0 ---
27 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
2 60.00 13 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
148 46 83 119 0 2 0 1 0 0 51 1 3
450 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์ (TEC)10583.25069.679
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EnviTech)6017213.525195.445

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์ (TEC)34631310000001000
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EnviTech)972396960011003800

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์60.00ผศ.ภาสิณีวรชนะนันท์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม-ผศ.จักรกฤษณ์มหัจฉริยวงศ์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมAtomic Absorption Spectrophotometer-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมAutoclave 50 L.-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมBOD Measurement with incubator-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมCentrifuge 0~6000rpm-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมCulture incubator 5-60 ํC, 43 L.-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมFurnance 5L, max. Temp. 1100 ํC-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมGas Chromatrography GC system-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมMicroscope with a digital camera-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมOven 5-220 ํc, 32L-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมPeristaltic pump 2 channels 1.1-1100 ml/min-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมPortable Analyzer for Water Quality CODMn. CODcr, T-N, NH4, NO2, NO3-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมRotary shaker with a moving platform-
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมUV Spectrophotometer 190-1100 nm.,-

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Email: fscipsn@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5444 ต่อ 1510
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์ (TEC)
Member: 7 (Int: 3 Nisit: 4 Ext: 0)
ดร. จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Email: fscijkm@ku.ac.th
โทร. 025793877
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EnviTech)
Member: 7 (Int: 7 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
8
- Co-
21
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
54.116
+ Univ. Project
1.390
- Leader
0.970
- Co-
0.420
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
52.726
- Leader
1.471
- Co-
51.255
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
11
- Leader
9
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
35
- Leader
25
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
56.479
+ Univ. Project
3.220
- Leader
2.870
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
53.259
- Leader
11.862
- Co-
41.397
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
60
- International
60
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
22
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
12
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
16
- Leader
11
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.682
+ Univ. Project
1.980
- Leader
1.320
- Co-
0.290
- Ads.
0.370
+ Ext. Project
7.702
- Leader
1.784
- Co-
5.918
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
92
+ Univ. Project
13
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
79
- Leader
64
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
183.430
+ Univ. Project
11.972
- Leader
6.362
- Co-
5.610
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
171.458
- Leader
130.419
- Co-
41.039
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
44
+ Univ. Project
19
- Leader
14
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
19
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
24.303
+ Univ. Project
3.998
- Leader
2.764
- Co-
1.234
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.305
- Leader
11.374
- Co-
8.932
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
54
- International
54
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
24
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
8
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.401
+ Univ. Project
1.470
- Leader
1.130
- Co-
0.340
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.931
- Leader
9.723
- Co-
9.208
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
1
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.084
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
26.084
- Leader
2.500
- Co-
23.584
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.489
+ Univ. Project
1.200
- Leader
0.600
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.289
- Leader
3.396
- Co-
2.893
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
25
- International
25
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
53
+ Univ. Project
4
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
49
- Leader
46
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.784
+ Univ. Project
1.117
- Leader
1.117
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
41.667
- Leader
26.877
- Co-
14.790
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
13
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกนิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
10
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.785
+ Univ. Project
2.500
- Leader
1.350
- Co-
1.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
27.285
- Leader
2.906
- Co-
24.379
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
46
- International
46
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกนิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
8
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.451
+ Univ. Project
0.750
- Leader
0.750
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.701
- Leader
6.578
- Co-
2.123
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้านิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
11
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
33.692
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
33.692
- Leader
9.729
- Co-
23.964
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
60.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
83.790
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
83.790
- Leader
0.000
- Co-
83.790
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.205
+ Univ. Project
0.350
- Leader
0.350
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.855
- Leader
0.540
- Co-
0.315
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0