ผลงานคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2021

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2021 exGordon H.Copp, exLorenzo Vilizzi, exHui Wei, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "Speaking their language – Development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholders", Environmental Modelling & Software, ปีที่ 135, ฉบับที่ 0, มกราคม 2021, หน้า 104900-1-11
2021 exWipawan Intasan, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Glutinous Rice Straw Extracts (RD-Six) and Water Hyacinth in Inhibiting Algal Growth and Reducing Nutrients from a Hyper-eutrophic Pond", Environment and Natural Resources Journal , ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 24-33
2021 exรัตน์ดา พัฒนสิงหเสนีย์, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Meat Product Wastewater on Seed Germination of RD 41 Rice (Oryza sativa L.) for Reclamation Purpose", POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021
2021 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, "Leonardite-Derived Biochar Suitability for Effective Sorption of Herbicides", Water Air and Soil Pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 36, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-17
2021 exMiss Maneekarn Yoo-iam, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Steve Comfort, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwater", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 101396-1-20
2021 exPanit Chancharoonpong, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala4, "Life Cycle Assessment and eco-efficiency of high value-added riceberry rice products to support Thailand 4.0 policy decisions", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 292, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 126061-1--
Publish Year National Journal 1
2021 exสุพรรณิการ์ ซาเหลา, exณฐพล โพธิ์ทาทอง, exปริยาพร คำมุงคุณ, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อระบุแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 438-453

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720142013 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36]