โครงการวิจัยคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2024

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2024 การจัดการขยะชุมชนครบวงจรคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาระบบทำลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำด้วยขั้วอิเลคโทรดเพชรเจือโบรอนในกระบวนการไฟฟ้าเคมีร่วมกับโฟโตเฟอเรดเฟนตัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดินไนตรัสออกไซด์และสมดุลคาร์บอนในดิน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 โครงการฟาร์มวนเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การบำบัดน้ำบาดาลด้วยเทคนิคการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี (Electrocoagulation : EC) และเทคนิคการลอยตัวของตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี (Electro-Flotation :EF) หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 แนวทางการจัดการและศักยภาพการใช้ประโยชน์แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานเพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0