การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สถานีศึกษาวิทยา (S4)