Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542
  • บริหารธุริจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความต้องการของผู้บริโภค (Consumers’ Demand) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises: SMEs)and Decision makingAttitudeBeef ConsumerBrand engagementBrand LoyaltyBrand TrustCannabisChili sauceCollectivist and Individualistcommunity enterpriseConjoint analysisConjoint experimentConsumer preferencesCorporate ImageCorporate Reputationcross-national studyCustomer Buying Processcustomer engagementCustomer experienceCustomer Experience ManagementCustomer loyaltyCustomer satisfactionDecision MakingDecision Making Car Care ServicesDecision-making stylesDigital MarketingEmployee commitmentEmployee retentionentrepreneursglutinous riceGood Attitudegreen consumption behaviorGreen Productshealth communicationLow-Cost CarriersLoyaltyMarketing Mixmobile shoppingNew product developmentorganic ricePerceived Va[uePerceptionpoint-of purchasePurchase IntentPurchase Intentionsquick response coderetailService Qualitysmartphonesmartphone interactionSocial Media MarketingSocial NormsStationery StoreStructural Equation Modellingtechnology useThe Decision of ConsumptionTrustVisual and Verbal InformationWork motivationการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการรับรู้คุณค่าการรับรู้คุณภาพในการให้บริการการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ข้าวสารบรรจุถุง คุณลักษณะสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ข้าวอบกรอบ คุณลักษณะสินค้า ความตั้งใจซื้อข้อความของตราสินค้าข้าวความคาดหวังความจงรักภักดีความจงรักภักดีของลูกค้าความต้องการของผู้บริโภคความตั้งใจใช้บริการความผูกพันความผูกพันของลูกค้าความพึงพอใจความยั่งยืนคุณภาพการบริการดิจิทัลตราสินค้ายั่งยืนท่าอากาศยานประเภทเนื้อหาข้อความประเภทเนื้อหาข้อความ ข้อความของตราสินค้า ส่วนร่วมของผู้บริโภค ความยั่งยืน ตราสินค้าบริการยั่งยืนประสบการณ์ของลูกค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวกล้องพัฒนาการทางจริยธรรมภาพลักษณ์องค์กรโมเดลสมการโครงสร้างเศรษฐศาสตร์มหภาคส่วนร่วมของผู้บริโภคสายการบินต้นทุนต่ำสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)อัตราแลกเปลี่ยน

  Interest

  Social Media Marketing

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-419 ชั้น 4 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Price consciousness as basis for Thai and Finnish young adults' mobile shopping in retail storesEriksson N., Eriksson N., Fagerstrøm A., Khamtanet S., Jitkuekul P.2021Procedia Computer Science
  181,pp. 628-633
  0
  2The relative impact of health communication conveyed via quick response codes: A conjoint experiment among young thai consumers doing grocery shoppingFagerstrøm A., Eriksson N., Khamtanet S., Jitkuekul P., Sigurdsson V., Larsen N.M.2022Health Marketing Quarterly
  0