Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(ประชญาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 ความหลากชนิดของเซนทริคไดอะตอมทะเลกลุ่มนาโนและไมโครแพลงก์ตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 5 3 0 0
  2019 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 5 3 0 0
  2013 การศึกษาความคิดเห็นโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ช่วง N1 และ N2 บางส่วน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 57 Project 44 83 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2019 โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 1 0 0
  2018 การกำหนดรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนรอบโรงกรองน้ำบางเลน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ที ที ดับบลิว จำกัด 0 5 0 0
  2018 โครงการศึกษาสาเหตุการการเกิดก๊าซโอโซนในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีและในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนของผู้ปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการให้น้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 ขนาดของเมืองที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร (Environmental Audit) ในปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2017 ผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ต่อสัตว์น้ำและทรัพยากรน้ำ จากการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ความสัมพันธ์ของการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณเขตเกษตรกรรมทุ่งรังสิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 รูปแบบการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มรดกทางการเกษตร บริเวณทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีการธรรมชาติ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 0 4 0 0
  2016 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ 0 0 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2015 การติดตามตรวจสอบคุณภาพชีวิตโครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นที่สูงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บริเวณลุ่มน้ำคลองคราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยละพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2015 ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 9 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานโครงการรักษ์...นิเวศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยีธรรมชาติ ในพื้นที่ "คุ้งบางกะเจ้า" อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 6 0 0
  2014 Land Use and Land Cover Change in Rain Shadow of Rugged Terrain Area on Phusawan Watershed ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 Determination of Suitable Landform for Pine Apple Growth in Rugged Terrain Area of Phusawan-Phetchaburi Rain-Shadow Boundary ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2013 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 6 8 0 0
  2013 อิทธิพลของพิบัติภัยดินถล่มและโคลนไหลที่มีต่อคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำใช้ของพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 5 0 0
  2013 การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2012 การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นในการประเมินผลกระทบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 0 0 0 0
  2011 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทภูเทพ จำกัด 0 0 0 0
  2011 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2009 การศึกษาสมดุลความร้อนของพื้นที่อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเมือง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 2 0 0 0
  2009 การศึกษาสถานภาพคุณภาพชีวิต ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2009 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 16 19 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2008 การศึกษาปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด 1 6 0 0
  2008 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 13 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 4 2 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 2 0 0
  2008 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สถานีศึกษาวิทยา (S4) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2007 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2005 9. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0