การกำหนดรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนรอบโรงกรองน้ำบางเลน