การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นที่สูงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บริเวณลุ่มน้ำคลองคราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

  • โครงการศึกษาวิจัยละพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

  • inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี