การติดตามตรวจสอบคุณภาพชีวิตโครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์