ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ

Publish Year National Journal 1
2016 exณัฐณิชา ผ่องพุฒิ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exสุรชัย รัตนเสริมพงศ์, "ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่สูงชัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016 - มีนาคม 2017, หน้า 212-221
Publish Year International Conference 5
2019 exดลยรัตน์ สืบวงษ์รอด, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exKahnya Thammavong, exเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, "Lesson learned of landslide crisis effect on stream water and water supply of Ban Na Tam village, Kanchanadit District,Surat Thani province, South of Thailand", 10th World Environmental Education Congress , 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exผศ.พนิตา โสต้อง, exอัจฉรา นาไชยบูรณ์, exพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, exภาวิน วิจิตรตระการ, exศกลวรรณ โมคทิพย์, exมัลลิกา ศรีชมภู, exธนวัฒน์ จินจารักษ์, "Heavy Rainstorms Affecting on Overweighing Soil Water Holding Capacity towards Steep-Slope Mountainous Landslide along Tangible and Intangible Losses in Southerly and Northerly Thailand", 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry (ICBWI2016), 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
2015 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นพวรรณ เสมวิมล, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exผศ.พนิตา โสต้อง, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชาตรี นิ่มปี, "The King's Royally Initiative Protection Measures on Landslide Disasters for Helping the Natives in Southerly Surat Thani and Northerly Uttaradit Provinces, Thailand", CCOP-DMR-VIETADAPT Workshop "Geohazards and Climate Change", 15 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอัจฉรา นาไชยบูรณ์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, exนาวี จันทร์วงษ์, exพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, exภาวิน วิจิตรตระการ, exชาตรี นิ่มปี, "Effect of Landform Pattern on Soil Particles in Landslide Crisis Area of Mae Phul and Mae Prong Watershed, Uttaradit Province, Northern of Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exเอกรัฐ รัตนแคล้ว, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geological Rock Types Generating in Soil Physical Properties as Influenced on Landslide Due to Consecutive Heavy Rain in Steep Slope Highlands In North and South of Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2015 exนางสาวณัฐณิชา ผ่องพุฒิ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์, "ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเกิดดินถล่มในลุ่มน้ำคลองคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
2015 exน.ส.ดลยรัตน์ สืบวงษ์รอด, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพคุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดินภายหลังจากพิบัติภัยดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและลุ่มน้ำแม่พร่อง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exน.ส.อลิสา ดวงสวัสดิ์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดินภายหลังเกิดพิบัติภัยดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองคราม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exสุทธิดา หันทะยุง, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ปริมาณตะกอนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเงาฝน ลุ่มน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 12, 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย