การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล

Publish Year National Journal 1
2010 exนิสใส ทองเมือง, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดทดสอบแทนนินในน้ำเสียภาคสนาม", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2010 - มีนาคม 2011
Publish Year International Conference 1
2015 exวัชรพงษ์ วาระรัมย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาตรี นิ่มปี, exชรินทิพย์ เชยหอม, exจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, "Formaldehyde Absorbability of Aquatic Plant Powder Charcoal throughConstructed Wetland Technology for CH2O Industrial FactoryWastewater Treatment", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงย้อมผ้าดอยตุงโดยการดูดซับด้วยเปลือกชั้นในเมล็ดกาแฟ", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านพุทธรักษา และถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exศิวพร เอกผักนาก, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exนพวรรณ เสมวิมล, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, exวิมลลักษณ์ วานิชพราหมณ์, exนิรุต อุปนันท์, exเรขา ชนิตรบวร, exพนิตา โสต้อง, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exพรกมล สิงห์คำ, inนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, "รูแปบบการเผยแพร่การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย