การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2020 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา, exWladyslaw W. Szymanski, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 43-52
2019 exSornboot, J, exAekplakorn, W, exRamasoota, P, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, exJiamjarasrangs, W, "Detection of airborne Mycobacterium tuberculosis complex in high-risk areas of health care facilities in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 465-473
2019 exSornboot, J., exAekplakorn, W., exRamasoota, P., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, exJiamjarasrangsi, W., "Assessment of bioaerosols in tuberculosis high-risk areas of health care facilities in central Thailand", Asian Biomedicine, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 55-63
2018 inนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, exChunkao, K., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenon", Building and Environment, ปีที่ 143, สิงหาคม 2018, หน้า 561-569
Publish Year National Journal 2
2015 exภาคิน สุชาตานนท์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความผันแปรของสมดุลพลังงานตามสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่แตกต่างกัน", วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2015
2015 exพิมพ์ลัษณ์ ช่างเรือน, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน", วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 84-93
Publish Year International Conference 8
2017 exParkpoom Choomanee, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupannika Salao, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical variation of carbon into char-EC and soot-EC formation in fine particulate matter (PM2.5) ) in the atmosphere, Bangkok metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, 8 - 9 กันยายน 2017, ไต้หวัน
2017 exSupannika Salao, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exParkpoom Choomanee, "Effects of moonsoon season on vertical characteristic of organic carbon and element carbon in fine particulate matter (PM2.5) in Bangkok, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, 8 - 9 กันยายน 2017, ไต้หวัน
2017 exNarita Fakkaew, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Characteristic of Fine Particulate Metter (PM2.5) Influent for Air Pollution in the Atmosphere, Bangkok Metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017 , 8 - 9 กันยายน 2017, ไต้หวัน
2016 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Urban Boundary Layer and Its Effects on Haze Episode in Thailand.", 18th International Conference on Environment and Water Resource Management (ICEWRM 2016) , 26 - 27 พฤษภาคม 2016, TOKYO ญี่ปุ่น
2016 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exDorn Eiampa, exVichaya Sutum, "Vertical Profile of Particulate Matter on Haze Episode over Biomass Burning in South East Asia.", 6th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry 2016 (ICBWI 2016), , 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
2016 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exสโรชา หนูยัง, exPannop Limhoon, ex Narita Fakkaew , ex Jutapas Saiohai, "Application of Tall Tower on Air Pollution: A Case study of Kasetsart University Tower", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Role of Latent Heat Flux and Sensible Heat Flux in Urban Zoning, Design and Planning.", ICELS2015, 2 - 6 พฤศจิกายน 2015
2014 exพัชรินทร์ โพธ์ิโสภา , inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในช่วงน้ำหลากและช่วงแล้งฝน ภาคเหนือ ประเทศไทย", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย