Journal

พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน
วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 08571724)
34
2
84-93
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-