Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Breeding & Genetics), University of Florida, สหรัฐอเมริกา, 2530
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  Expertise Cloud

  aerosolsagro-industrial by productsAnimal performanceannual trendsAownoiaverage daily gainbackfat thicknessbacteriabeef cattleBetong (KU Line)birth weightBreedingBreeding valueBREEDS (ANIMALS)Broiler chickensBubalus bubaliscalf weightsCarcassCarcass compositioncarcass traitcarcass traitsdairy cattleDairy cooperativedairy cowdays openDigestive systemDirect geneticDirect heterosisDominanceDrinking waterEthiopiafascioliasisFermented periodFOETAL DEATHFormic acidfungiGeneticgenetic correlationgenetic effectgenetic parameterGenetic parametersHeat stressIGF1 geneMilk yieldMoisture contentmonthly milk yieldmycobacteriummyostatin geneNative chickenNon-additive effectsnosocomial transmissionnutrient digestibilityparticulate matterPCR-RFLPPerformance testpersistency of milk yieldPHENOTYPESPigpiglet mortalitypineappleProduction performanceProduction traitsreal-time qPCRrefeedingReproductionRice strawSelectionsheep breedsSilageSNPsowsweet cornSweet corn wasteSweet corn waste silageSWINEThai indigenous cattleThai Native chickenThai swamp buffaloTHAILAND weaning weightกรดฟอร์มิคการคัดเลือกการตายของทารกในครรภ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่กระทงค่าการผสมพันธุ์คุณภาพซากโคนมโคนม พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมโคเนื้อโคเนื้อ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์โคเนื้อและโคนมจุลินทรีย์ตัววัดทางพันธุกรรมทดสอบสมรรถภาพน้ำดื่มนิเวศวิทยาประเทศไทย พันธุกรรมวีนัส

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, สถิติและการจัดการฟาร์ม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Characterisation of 5’ upstream and coding sequences of myostatin gene (MSTN) in thai swamp buffalo (bubalus bubalis)Taweechue K., Taweechue K., Lertwatcharasarakul P., Limjindaporn T., Tumwasorn S., Rukkwamsuk T.2016Maejo International Journal of Science and Technology
   10(2),pp. 154-165
   0
   2Effect of feeding total mixed fiber on feed intake and milk production in mid-lactating dairy cowsManeerat W., Prasanpanich S., Kongmun P., Sinsmut W., Tumwasorn S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(4),pp. 571-580
   7
   3Effect of moisture content and storage time on sweet corn waste silage qualityPanyasak A., Tumwasorn S.2015Walailak Journal of Science and Technology
   12(3),pp. 237-243
   5
   4Genetic polymorphism of caprine stearoyl-coA desaturase (SCD) gene and their relationship with blood cholesterol, triglyceride and pre-weaning growth traits of mixed breeds of goats in southern ThailandSupakorn C., Pralomkarn W., Tumwasorn S.2016Indian Journal of Animal Sciences
   86(4),pp. 441-444
   1
   5Anthelminthic efficacy of chili (Capsicum annum longum) and nutritional supplementation on ovine fascioliasis in EthiopiaAhmed E., Markvichitr K., Tumwasorn S., Koonawootrittriron S., Choothesa A., Jittapalapong S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(4),pp. 724-732
   1
   6Genotype by region interaction on milk production traits of holstein crossbred dairy cows in ThailandEndris M., Endris M., Tumwasorn S., Sopannarath P., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(2),pp. 228-237
   4
   7Effect of fermented by-product and rice straw on milk yield and fatty acid composition in dairy cowsKraiprom T., Prasanpanich S., Kungmun P., Sivijchai S., Tumwasorn S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(2),pp. 217-227
   3
   8Random heterosis effects on genetic parameters, estimation of birth weight, and Kleiber ratio in a population admixture of Thailand goatsThepparat M., Duangjinda M., Duangjinda M., Tumwasorn S., Anothaisinthawee S., Boonkum W.2012Livestock Science
   147(1-3),pp. 27-32
   5
   9Effect of restricted feeding on metabolic adaptations of Kamphaengsaen and crossbred Brahman heifersKlinhom P., Markvichitr K., Vijchulata P., Tumwasorn S., Bunchasak C., Choothesa A.2006Animal Science Journal
   77(4),pp. 399-406
   5
   10Genetic parameters of some carcass and meat quality traits in Betong chicken (KU line)Bungsrisawat P., Tumwasorn S., Loongyai W., Nakthong S., Sopannarath P.2018Agriculture and Natural Resources
   52(3),pp. 274-279
   11
   11Genetic parameters for weaning weight, weaning hip height and weaning body length of crossbred beef cattle in ThailandTessema T., Tessema T., Sopannarath P., Tumwasorn S., Raungprim T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(1),pp. 85-93
   1
   12Optimum proportion of sweet corn by-product silage (SCW) and rice straw in total mixed ration using in vitro gas productionKraiprom T., Tumwasorn S.2017Agriculture and Natural Resources
   51(2),pp. 79-83
   2
   13Genetic parameters and annual trends for birth and weaning weights of a northeastern Thai indigenous cattle lineIntaratham W., Koonawootrittriron S., Sopannarath P., Graser H., Tumwasorn S.2008Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   21(4),pp. 478-483
   13
   14Genetic parameters and trends for production and reproduction traits in Thai Landrace sowsImboonta N., Rydhmer L., Tumwasorn S.2007Livestock Science
   111(1-2),pp. 70-79
   16
   15Effect of genetic polymorphism of bovine growth hormone gene on preweaning growth traits in a Thai multibreed beef populationSupakorn C., Supakorn C., Mekchay S., Siripholvat V., Sopannarath P., Koonawootrittriron S., Tumwasorn S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(3),pp. 484-492
   3
   16Short communication: Genetic effects of heat stress on days open for Thai Holstein crossbredsBoonkum W., Boonkum W., Misztal I., Duangjinda M., Pattarajinda V., Tumwasorn S., Buaban S.2011Journal of Dairy Science
   94(3),pp. 1592-1596
   15
   17Functional differences between small and large luteal cells of the late-pregnant vs. nonpregnant cow.Weber D., Fields P., Romrell L., Tumwasorn S., Ball B., Drost M., Fields M.1987Biology of reproduction
   37(3),pp. 685-697
   39
   18Estimation of direct genetic effects on milk yield and lactation length in the Aownoi dairy cooperativeEndris M., Endris M., Tumwasorn S., Wongwan C., Sopannarath P., Prasanpanich S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(4),pp. 546-553
   3
   19Genetic parameters for birth weight and weaning weight in Anglo-Nubian, Saanen, Thai native and crossbred goatsKantanamalakul C., Sopannarath P., Duangjinda M., Anothaisinthawee S., Tumwasorn S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(4),pp. 640-648
   5
   20Genetic effects of heat stress on milk yield of Thai Holstein crossbredsBoonkum W., Boonkum W., Misztal I., Duangjinda M., Pattarajinda V., Tumwasorn S., Sanpote J.2011Journal of Dairy Science
   94(1),pp. 487-492
   43
   21Effect of refeeding on lipid metabolism in Kamphaengsaen beef heifersKlinhom P., Markvichitr K., Vijchulata P., Tumwasorn S., Bunchasak C., Choothesa A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 420-429
   2
   22Genetic parameters for reproduction and production traits of Landrace sows in ThailandImboonta N., Rydhmer L., Tumwasorn S.2007Journal of Animal Science
   85(1),pp. 53-59
   31
   23Prolactin haplotypes and their effect on body weight and egg production in the KU line of Betong chickenChaovapasee K., Tumwasorn S., Loongyai W., Sopannarath P.2020Agriculture and Natural Resources
   54(5),pp. 479-484
   0
   24Parasitological and hematological study on Fasciola spp. infections in local breeds of sheep in Middle Awash River Basin, Afar Region, EthiopiaAhmed E., Markvichitr K., Tumwasorn S., Koonawootrittriron S., Choothesa A., Jitapalapong S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(2),pp. 271-277
   3
   25Evaluating agro-industrial by-products as dietary roughage source on growth performance of fattening steersManeerat W., Prasanpanich S., Tumwasorn S., Laudadio V., Tufarelli V.2015Saudi Journal of Biological Sciences
   22(5),pp. 580-584
   16
   26Comparison of five mathematical functions for prediction of monthly yield in Thai multibreed dairy cattle populationKitpipit W., Kitpipit W., Sopannarath P., Buaban S., Tumwasorn S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(2),pp. 246-255
   1
   27Genetic evaluation using random regression models with different covariance functions for test-day milk yield in an admixture population of Thailand goatsThepparat M., Boonkum W., Duangjinda M., Duangjinda M., Tumwasorn S., Nakavisut S., Thongchumroon T.2015Animal Science Journal
   86(7),pp. 655-660
   6
   28BLUP base for dairy cattle genetic improvement in ThailandTumwasorn S., Katkasame S., Kuba K.2000Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   13(SUPPL. 1),pp. 155-157
   2
   29Association of snp marker in the igf1 gene with carcass traits in crossbred cattle among thai native, brahman and charolaisJeanmas A., Jeanmas A., Sopannarath P., Tumwasorn S., Loongyai W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(4),pp. 605-610
   0