การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ

Publish Year International Journal 1
2015 exดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชาตรี นิ่มปี, exนางสาวชรินทิพย์ เชยหอม, exนายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, "Applicable VFCW Technology in Parallel with Biochar-Mixed Soils for Treating Formaldehyde in Ethylene Glycol Factory Wastewater", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 154-171
Publish Year National Journal 5
2023 exสรสิชา แพรวงศ์นุกูล, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exอลงกรณ์ อํานวยกาญจนสิน, "ผลของชีวภัณฑ์และสารเคมีต่อการจัดการศัตรูพืชในผักกาดหอม สายพันธุ์กรีนโอ๊ค (Lactuca sativa L. var crispa) ในโรงเรือน", แก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 702-718
2018 exนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คลอรีนคงเหลือและผลกระทบของคลอรีนคงเหลือต่อการลดลงของเชื้อแบคเทีเรียในน้ำเสียจากสะพานปลา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
2018 exนุชจรินทร์ จันทร์แจ่ม, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพนำ้ผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 408-417
2017 exนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและคุณลักษณะของน้ำทิ้งของสะพานปลา: ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 59-72
2015 exน.ส.มัลลิกา ศรีชมภู, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นพวรรณ เสมวิมล, "ผลของการเพิ่มจำนวน Microcystis aeruginosa ต่อคุณภาพน้ำเสียชุมชนในระบบเทคโนโลยีบ่อบำบัดน้ำเสีย", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 126-136
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Fulfillment of Ecosystems Services through Ecological Engineering Principles on Water Distribution of Kaeng Krachan Storage Dam for Healthy and Wealthy Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces.", the 6th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry., 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
2016 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศกลวรรณ โมคทิพย์, exมัลลิกา สีชมพู, "EFFECTS OF ECOLOGICAL IMBALANCE IN FIVE-CONSECUTIVEOXIDATION PONDS ON COMMUNITY WASTEWATER TREATMENTEFFICIENCY TOWARDS WEALTHY AND HEALTHY NILE TILAPIAPRODUCTS", the 6th International Conference Biotechnology for the Wellness Industry., 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของรังสีแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อปริมาณ Microcystis aeruginosa ในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่งโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย