การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 5
2018 exนางสาววรัชยา สุขขะ, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, อาจารย์, "Effect of Cattail (Typha angustifolia Linn.) age on Arsenic Removal from Phu Sawan Reservoir Sediment Using Constructed Wetland", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวนนทพร ประเสริฐกุล, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of Waterworks Plant Sludge for Composting from Household Organic Waste", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวพรภัสสร ศุขะพันธุ์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Possibility of Utilizing Waterworks Plant Sludge instead of Paddy Soil for Composting through Concrete Box Technology", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวอำภา ลดาดก, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of Sludge from Waterworks Plant for Compacted Charcoal Production", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวดาวเรียม เสริมศิริ, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of Waterworks Sludge in Clay Brick Production", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย