โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year International Journal 15
2021 exรัตน์ดา พัฒนสิงหเสนีย์, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECTS OF MEAT PRODUCT WASTEWATER ON SEED GERMINATION OF RD 41 RICE (ORYZA SATIVA L.) FOR REUSE PURPOSE", POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 71-78
2019 exOrrathai Chueawong, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dual Roles of Soils on Landfill Leachate Treatment and Their Soils Carbon Sequestration", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 23-31
2015 exWiboon Mahasinpaisarn, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChulabuut Chantrasoon, exNoppawan Semvimol, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชรพงษ์ วาระรัมย์, exWatcharapong Wararam, "Appropriate Discharge from Diversion Dam to Dilute High Concentrated Community Wastewater of Riverbank Settlements along Phetchaburi River in Phetchaburi Province, Thailand.", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2015, หน้า 18-37
2015 exJiroj Peerakeitkhajorn, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญจงรักษ์ จิ้วตั้น, exBoonjongrak Jeawtan, "ACM Check Dams in Concrete Gutters for Recirculation Filters of Wastewater from Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei)Aquaculture in Southern Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2015, หน้า 161-175
2015 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Grass filtration in parallel with VFCW technology for community wastewater treatment trough the King's initative nature-by-nature process", Water Practice and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 633-643
2014 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, exอรทัย เชื้อวงษ์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, "Choosing Aquatic Plant Species for High Wastewater Treatment Efficiency through Small Wetland", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2014, หน้า 187-194
2014 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชาตรี นิ่มปี, "H.M. The King's Royally Initiated LERD Project on Community Wastewater Treatment through Small Wetlands and Oxidation Pond inPhetchaburi, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 233-246
2014 exน.ส.นพวรรณ เสมวิมล, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Gas Extraction from Sludge as Acquired from Oxidation Ponds of Community Wastewater and Cassava-Factory Wastewater Treatmentthrough Nature-by-Nature Processes", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 171-182
2014 exMr.Soulivanh Voravong, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Handling Water through Irrigation Watershed Management for Coping with Stream Pollution Dilution in Phetchaburi River, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2014, หน้า 195-209
2013 exน.ส.ปาหนัน นุรัญชา, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, "Guidelines to the Management of Firefly Watching Tour in Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 8-14
2013 exน.ส.ณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "An Analysis of the Environmental Vulnerability Index of a Small Island: Lipe Island, Kho Sarai Sub-District, Mueang District,Satun Province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 33-38
2012 inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายชาตรี นิ่มปี, "The King’s initiatives using water hyacinth to remove heavy metals and plant nutrients from wastewater through Bueng Makkasan in Bangkok, Thailand", Ecological Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2012, ธันวาคม 2012, หน้า 40-52
2012 inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, "Role of Science Based Education for In-Depth Knowledge in Environmental Personnel Teaching in Secondary Schools for Clarifyingon Community Garbage Disposal and Wastewater Treatment in Thailand", European Journal of Business and Social Sciences, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 80-85
2012 inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Variation of Oxygen Transfer along the Rectangular Weir Crest Distance of Wastewater Treatment Pond", Procedia Environmental Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2012, ตุลาคม 2012, หน้า 498-512
2010 exดร.นุตา ศุภคต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Thickness of Moist Sludge Piling from Community Wastewater Treatment through the Royal LERD Technology for Growing Rice", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 93-100
Publish Year National Journal 1
2018 exอรทัย เชื้อวงษ์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของอนุภาคดินเหนียวที่มีผลต่อการย่อยสลายและการกักเก็บสารอินทรีย์คาร์บอนจากน้ำชะขยะในระบบดินประยุกต์บำบัดน้ำเสีย", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 50-59
Publish Year International Conference 11
2019 exวาสนา จรรยา, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Possibility of Compost Pots Production from Vegetable-Fruits Waste as Composting Materials", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exกมลชนก ครฑธา, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, exศิวนาถ ไทยภักดี, "Utilization possibility of Leachate from Durian Rind Composting for Growing Eatable plants", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exผศ.พนิตา โสต้อง, exน.ส.เสาวลักษณ์ บุญมั่ง, exนางสุดารัตน์ สว่างจิตต์, exนายจีระศักดิ์ เพิ่มสิน, "Environmental Training on Home Garbage Separation for Small Fisheries Village, Phetchaburi, Thailand", ICEWRM 2016 : 18th International Conference on Environment and Water Resource Managament, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Narita tokyu ญี่ปุ่น
2016 inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exผศ.พนิตา โสต้อง, exน.ส.เสาวลักษณ์ บุญมั่ง, exนางสุดารัตน์ สว่างจิตต์, "COMMUNITY WASTEWATER TREATMENT BY OXIDATION POND PARALLEL WITH HERBIVORE FISH AQUACULTURE AS SCIENCE FULFILLMENT FOR EE PERSONNEL", 6th International conference on BIOTECHNOLOGY FOR THE WELLNESS INDUSTRY , 16 - 17 สิงหาคม 2016, MELAKA มาเลเซีย
2015 inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exนางสาวเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, exศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, exนางสุดารัตน์ สว่างจิตร์, exผศ.พนิตา โสต้อง, exนายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, "Knocking-Door Technique for Environmental Education on Breaking Through an Obstacle of Home Garbage Separation Management in Small Fisheries Village in Phetchaburi Province Thailand", The 1st International Conference on Environment,Livelihood and Services : Environment for Life, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรทัย เชื้อวงษ์, exชาตรี นิ่มปี, exนาวี จันทร์วงษ์, "Role of Zero-Discharge Small Wetland for Community Wastewater Treatment at The Royal LERD Project Site in Phetchburi Province Thailand", the 5th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry, 10 มิถุนายน 2014 - 11 มิถุนายน 2016, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2014 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, exT. Pattamapitoon, exอรทัย เชื้อวงษ์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exชาตรี นิ่มปี, exพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, exศกลวรรณ โมคทิพย์, "The Applying Aquatic Plant in Alternated Flooding and Drying Wetland System of Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment in Thailand", The 14th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control (ICWS 2014) , 14 ตุลาคม 2014, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพวรรณ เสมวิมล, exวัชรพงษ์ วาระรัมย์, "Grass Filtration in Parallel with VFCW Technology for Community Wastewater Treatment through the King's Initiative Nature-by-Nature Process", The 14th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control (ICWS 2014) , 14 ตุลาคม 2014, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, exอรทัย เชื้อวงษ์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, "Choosing Aquatic Plant Species for High Wastewater Treatment Efficiency through Small Wetland", 11th IWA Conference on Small Water and Wastewater Systems and Sludge Management, 28 - 30 ตุลาคม 2013, Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "H.M. The King's Royally Initiated LERD Project on Community Wastewater Treatment through Small Wetlands and Oxidation Pond in Phetchaburi Thailand", 11th IWA Conferrence on Small Water and Wastewater Systems and Sludge Management, 28 - 30 ตุลาคม 2013, Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exเกษม จันทร์แก้ว, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพวรรณ เสมวิมล, exพนิตา โสต้อง, "Nature-by-Nature Processes Towards The King's Technology for Municipal Garbage Disposal in Phetchaburi Province, Thailand", The 27th International Conference on Solid Waste Technology and Management, 12 - 14 มีนาคม 2012, ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 8
2014 exนายธนวัฒน์ จินจารักษ์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของอัตราการระเหยและคุณภาพน้ำเสียที่สถานีวัดอากาศและในบ่อบบำบัด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวอรทัย เชื้อวงษ์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของระบบบ่อผึ่งในการบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนนทวัชร์ สิรพัฒนนันท์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก", ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน, 28 - 29 กรกฎาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนาม", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับซัลไฟด์ไอออนในน้ำเสียด้วยถ่านธูปฤาษีและถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับสีน้ำเงินของสีย้อมผ้าด้วยถ่านจากกากกาแฟและถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 , 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์.", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 , 9 - 10 กันยายน 2010, โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม ประเทศไทย