ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Publish Year National Journal 4
2007 exเจนจิรา ธรรมจารี, exสุพัตตรา ศรีสุวรรณ, inดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ, อาจารย์, "การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 54-62
2007 exพรรณีย์ แตงศรี, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด และแบคทีเรียก่อโรคในน้ำเสียจากโรงฆ่าสุกรที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบพืชกรองด้วยธูปฤๅษี จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 78-89
2007 exวลัยนุช พรรณสังข์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, exไมตรี ดวงสวัสดิ์, "ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในสภาพดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับธูปฤาษี (Typha angustifolia)", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 122-135
2007 exสุทธิกานต์ สุขการ, inนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมของเกาะสุกร จังหวัดตรัง ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 164-173
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรศยา แก้วมณี, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาการนำปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในกล่องคอนกรีตเพื่อเป็นวัสดุปลูกคะน้าและผักกาดหัว", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exสุทธิกานต์ สุขการ, inนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมของเกาะสุกร จังหวัดตรัง ", การประชุมวิการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย