Search Result of "Pangola"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแพงโกล่า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงหญ้าแพงโกล่าคุณภาพต่ำด้วยการหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของแพะ

ผู้เขียน:Imgวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหญ้าแพงโกล่าโดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgตีรณา อุทุมพฤกษ์พร

ประธานกรรมการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าซีพีแพนโกล่า ภายใต้สภาพการจัดการแตกต่างกัน IV. ชนิดปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน

ผู้เขียน:ImgSayan Tusdri, ImgNipon Pachanawan, ImgNiran Bumrung, ImgYang Jengnay

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A field experiment was conducted at the Charoen Pokphand Seeds Company farm, Kumphaeng Phet to determine the influence of nitrogen sources and methods of nitrogen application on dry matter yield and quality of CP-Pangola. The experimental design was a split plot in RCB with three replications. Main plot comprised of two sources of nitrogen fertilizer (urea and ammonium sulphate). The sub-plot consisted of four different nitrogen rates with two different methods of application. The results showed little effect of sources of nitrogen on dry matter yield. Crude protein was higher in ammonium sulphate treatments than in urea treatments. Split applications of nitrogen fertilizer gave better yields than single application in terms of production and quality.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 4, Oct 99 - Dec 99, Page 515 - 521 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าซีพีแพนโกล่าภายใต้สภาพการจัดการแตกต่างกัน ผลกระทบของความถี่และความสูงของการตัด

ผู้เขียน:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, ImgNipon Pachanawan, ImgSuwapong Sawadipanich, ImgNiran Bumrung, ImgYang Jengnay

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The response of CP-pangola to frequency and height of cutting were studied under field conditions at the farm of Charoen Pokphand Seeds company, Kamphaeng Phet. Plants were cut at 30 and 60 day intervals and to heights of 0, 5, 10 and 20 cm. Dry matter yields of leaf, dead leaf and stem were measured and the percentage of crude protein, phosphours, potassium, calcium, ADF (acid detergent fiber) and NDF (neutral detergent fiber) contents in the leaf, dead leaf and stem were determined. Yields of herbage were increased as cutting frequency increased. Close cutting (0-5 cm) gave a significant higher yields than lax cutting (10- 20 cm). Cutting frequency significantly increased the levels of crude protein, phosphorus and potassium but there was little effect on calcium, ADF and NDF contents. Crude protein, potassium and calcium contents were increased with higher cutting level while levels of phosphorus, NDF and ADF trended to reduce.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 3, Jul 98 - Sep 98, Page 265 - 274 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การจัดการเครื่องมือในการผลิตหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดชัยนาท ปีการเพาะปลูก 2548

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha) และเถาผักบุ้งแห้ง (Impomoea aquatica Forsk) เป็นแหล่งอาหารหยาบในการขุนโคพันธุ์กำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgสุรชัย เปี่ยมคล้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องของเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgนิสา ภูมิรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของหญ้าแพงโกล่าหมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่ถูกฉายรังสีต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนม

ผู้เขียน:Imgนิรันดร หนักแดง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgอนงนิตย์ ใจเกลี้ยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน และผลประโยชน์ทางการเงินของการลงทุนผลิตข้าว และหญ้าแพงโกล่า ในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ปีเพาะปลูก 2550/2551

ผู้เขียน:Imgศุภลักษณ์ ศรีจันดี

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12