Person Image

Administration

Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

Expertise Cloud

agarwood formationagarwood oilAgriculturecasavacommunity enterpriseconversionfertilizer managementHobby FarmingmanagementNon-farmerPart-time Farmingrisksoil productivitysoil qualitysugarcane cultivationzero wasteกลุ่มประเทศ CLMVการเกษตรการจัดการดินและน้ำการจัดการปุ๋ยการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการปลูกอ้อยการแปรรูปการผลิตและปัญหาการมีส่วนร่วมการยอมรับเทคโนโลยีการรวมกลุ่มการรับรู้การเรียนรู้ร่วมกันการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศการวิจัยแบบมีส่วนร่วมการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไทยการสร้างความเข้มแข็งข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาความคิดเห็นความผาสุกความพร้อมของหน่วยงานใน มก.ความพร้อมด้านอาหารความพึงพอใจความรู้ความเสี่ยงคุณภาพดินโครงการสงเคราะห์ปลูกแทนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดตราดจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตฉะเชิงเทราชาชาวสวนยางพาราเชียงรายเชียงใหม่ต้นทุนตลาดน้ำทฤษฎีใหม่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนนนทบุรีนักท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจัยปุ๋ยผลกระทบผลตอบแทนผลิตภาพดินผักผู้ประกอบการพฤติกรรมและความต้องการพื้นที่รับน้าชลประทานพื้นที่รับน้ำชลประทาน อุโมงค์ผันน้ำห้วยไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ฟอสฟอรัสในดินมันสาปะหลังมันสำปะหลังมูลนิธิโครงการหลวงเมล็ดพันธุ์ผักไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ลดของเสียอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรศักยภาพเกษตรกรศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมสื่อเครือข่ายสังคมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15หลักสูตรแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอาเซียนอำเภอเขาวงอุโมงค์ผันน้าห้วยไผ่อุโมงผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

Interest

วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Development of fragrant agarwood production for business of agarwood growers at Boh-Ploy subdistrict, Trad ProvincePattaratuma S., Lertsiri S.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
28(2),pp. 240-249
0