Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  agarwood formationagarwood oilAgriculturecasavacommunity enterpriseconversionfertilizer managementHobby FarmingmanagementNon-farmerPart-time Farmingrisksoil productivitysoil qualitysugarcane cultivationzero wasteกลุ่มประเทศ CLMVการเกษตรการจัดการดินและน้ำการจัดการปุ๋ยการตัดสินใจเข้าร่วมการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปลูกอ้อยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการแปรรูปการผลิตและปัญหาการมีส่วนร่วมการยอมรับเทคโนโลยีการรวมกลุ่มการรับรู้การเรียนรู้ร่วมกันการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศการวิจัยแบบมีส่วนร่วมการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไทยการสร้างความเข้มแข็งโกโก้ข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาคลินิคพืชความคิดเห็นความต้องการความผาสุกความพร้อมของหน่วยงานใน มก.ความพร้อมด้านอาหารความพึงพอใจความรู้ความสำเร็จความเสี่ยงคุณภาพดินโครงการสงเคราะห์ปลูกแทนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดตราดจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตฉะเชิงเทราชาเชียงใหม่ต้นทุนตลาดน้ำตลาดน้ำบางขามทฤษฎีใหม่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนนนทบุรีนักท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจัยแปลงใหญ่ผลตอบแทนผลิตภาพดินผักผ้าครามผู้ประกอบการเผือกพฤติกรรมและความต้องการพื้นที่รับน้าชลประทานพื้นที่รับน้ำชลประทาน อุโมงค์ผันน้ำห้วยไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ฟอสฟอรัสในดินมันสาปะหลังมันสำปะหลังมูลนิธิโครงการหลวงเมล็ดพันธุ์ผักไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ลดของเสียอุตสาหกรรมวังเหนือวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรศักยภาพเกษตรกรศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมสื่อเครือข่ายสังคมสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15อาเซียน

  Interest

  วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • พ.ค. 2555 - ก.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development of fragrant agarwood production for business of agarwood growers at Boh-Ploy subdistrict, Trad ProvincePattaratuma S., Lertsiri S.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(2),pp. 240-249
  0