Expertise Cloud

conservation policy ดำเนินสะดวกaboveground biomassagroforestrycarbon sequestrationethnic minority groupsforest-dependent peoplelocal ecological knowledgemiang tea gardenSoutheast Asiatea cultivationกระเจี๊ยบเขียวกลุ่มประเทศ CLMVการเกษตรการตัดสินใจการตัดสินใจเข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการเปิดรับสื่อการแปรรูปการผลิตและปัญหาการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการรวมกลุ่มการรับรู้การวิจัยภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่นการศึกษาสถานการณ์การส่งออกการส่งออกสินค้าเกษตรไทยการสื่อสารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรเกษตรดีที่เหมาะสมโกโก้ความคิดเห็นความต้องการความพร้อมด้านอาหารความพึงพอใจความรู้ความสำเร็จคุณภาพชีวิตจังหวัด นครปฐมจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราชาชาวสวนยางพาราเชียงรายเชียงใหม่ด้าเนินสะดวกท่องเที่ยวเชิงเกษตรเทคโนโลยีนครนายกปัจจัย ความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกาแปลงใหญ่ผ้าครามเผือกฝรั่งมะดันมะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ำหอมมูลนิธิโครงการหลวงเมล็ดพันธุ์ผักแม่ทายางพาราวังเหนือศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริส่งเสริมการเกษตรสระบุรีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สุพรรณบุรีแห้วสุพรรณอนาคตอำเภอพรรณานิคม

Interest

การวิจัยภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่น, ส่งเสริมการเกษตร, การมีส่วนร่วม

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)