Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  แนวโน้มผลงานของสุภาภรณ์

  Journal

  บทความของสุภาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ Quartile ของสุภาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุภาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year International Journal 2
  2017 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of risk factors of the operation of food processing community enterprises in Bangkok Metropolitan Region", Veridian e-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 577-593
  2007 inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการผลิตไม้หอมกฤษณาเป็นธุรกิจของผู้ปลูกไม่กฤษณา ในตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 240-249
  Publish Year National Journal 16
  2022 exวณัฐญา งอยผาลา, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าครามในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 703-709
  2022 exฉวีวรรณ เจริญผ่อง, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการตัดสินใจเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่โกโก้ ของเกษตรกรในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 710-718
  2022 exอทิตยา อินทรประสิทธิ์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อโครงการนำร่องการให้บริการคลินิกพืชในจังหวัดอุทัยธานี", วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 621-640
  2022 inดร.ปรีดา สามงามยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะในตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 20-34
  2021 exณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 213-224
  2021 inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพชรธิดา ชมภูทา, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสหภาพ ศรีโท, "การผลิตชาตามเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดของเกษตรกรผู้ผลิตชาในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 202-212
  2021 exเสกสรร กลัดหงิม, inดร.ปรีดา สามงามยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดรับและความพึงพอใจต่อรูปแบบข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 321-328
  2020 exเพ็ญนิสา ยิ่งยวด, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, inดร.ปรีดา สามงามยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
  2020 exทศพร แสนประเสริฐ, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 248-258
  2019 exมัลลิกา นนท์มุด, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย พินิจใหม่, "ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 61-68
  2018 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการแปรรูปอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 14-22
  2016 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exกิตติพันธ์ หันสมร, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำสวนทุเรียนเมืองนนท์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 202-208
  2014 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสาปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 233-236
  2012 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 618-620
  2011 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับของผู้บริโภคในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15จังหวัดนครนายก", agricultural Science journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 617-620
  2010 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3-1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 141-144

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุภาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year National Conference 12
  2020 exพชรธิดา ชมภูทา, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตชาภายใต้มูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7, 14 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exวิษณุ สุขบำเพิง, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสงเคราะห์ปลูกแทนของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิติพันธ์ หันสมร, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสำปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิติพันธ์ หันสมร, "ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของการเลือกสื่อเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตปริญญาตรีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", กำหนดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับของผู้บริโภคในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ปวีณา ทองเหลือง, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exพิบูลย์ กังแฮ, "การอยู่รอดของเกษตรกรผู้นำในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554, 27 - 29 มกราคม 2011, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
  2011 exวิภาพร เกียรตินิติประวัติ, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆที่มีต่อผลผลิตและกำไรสุทธิของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา", การประชุมการเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 4, 23 กรกฎาคม - 23 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดฟางข้าวที่เหมาะสมโดยการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 31 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480187]