Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 17 17 0 0
  2021 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยบรรจุใหม่จากกองทุนคณะเกษตร 1 0 0 0
  2021 โครงการการขยายผลชุดเทคโนโลยีการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยปลูกและอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
  2016 ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย Landscape Ecological Planning Lab ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพและโอกาสการทำเกษตรกรรมโดยผู้ที่มิใช่เกษตรกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของสวนทุเรียนเมืองนนท์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 7 5 0 0
  2012 แนวโน้มการใช้สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ความคิดเห็นของการเลือกสื่อเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตปริญญาตรีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก. 3 2 0 0
  2010 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2009 โครงการศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก. 1 1 0 0
  2009 โครงการการศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มก. 0 0 0 0
  2008 ความพร้อมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 4 0 0
  2018 โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2017 โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 1 0 0
  2014 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 4 3 0 0