ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ
LEPL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ

LEPL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์

Email: archvpd@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8960 ต่อ 351

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์

Email: archoat@ku.ac.th

Phone Number:

ผศ.ชวาพร ศักดิ์ศรี

Email: archcps@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428960-3

ผศ.สุภาภรณ์ เลิศศิริ

Email: agrspl@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428456

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์

 

 

สยาม ลววิโรจน์วงศ์