Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  AECAgricultural Productseducational choicesfamily backgroundGAPprobit modelTourism Locationกลุ่มเกษตรกร,การเกษตรการจัดการความรู้การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่การจัดการความรู้, เกษตรกร , โคขุน,การประเมินการผลิตฝรั่งการพัฒนาความรู้การพัฒนาชุมชนเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรการมีส่วนร่วมการเลี้ยงโคขุนการเลือกศึกษาต่อการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์การให้บริการเกษตรเกษตรกรเกษตรยั่งยืนเกาะสุกรความต้องการของเกษตรกรความพึงพอใจเชียงรายแตงโมท่องเที่ยวเชิงเกษตรทัศนคติเทคโนโลยีแบบจำลองโพรบิตแบบจำลองโพรบิทประสิทธิภาพ การเลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนม กำแพงแสนประสิทธิภาพ การเลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมกำแพปุ๋ยสังตัดฝนหลวงภาคกลางเมล็ดพันธุ์ผักเยาวชนระบบสารสนเทศลักษณะครัวเรือนศาสตร์พระราชาศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์โพนยางคำสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน, สหกรณ์ปศุสัตว์สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

  Interest

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)