Expertise Cloud

agricultural extensionCommunicationcommunity enterprisesconsumersDigital EconomyEmployeesfarmersintention to uselifelong learningMedia exposureopinionOrganisational PerformanceParticipationtechnologyกล้วยหอมทองกศน. ตำบลกศน.ตำบลกาแฟโรบัสต้าการจัดการความรู้การตัดสินใจการบริหารจัดการการเปิดรับข่าวสารการเปิดรับสื่อการผลิตกาแฟการผลิตและปัญหาการยอมรับการรับรู้การรู้เท่าทันสื่อการเรียนรู้การลอกเลียนวรรณกรรมการศึกษาสถานการณ์การส่งออกเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรดีที่เหมาะสมเกาะเกร็ดความคิดเห็นความพึงพอใจความรู้ความสำเร็จคุณภาพชีวิตจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองด้าเนินสะดวกตาํ บลอินทร์บุรีท่องเที่ยวเทคโนโลยีนครนายกนครราชสีมานักท่องเที่ยวนิสิตปริญญาตรีบ้านหมอปริญญาโทปัจจัย ความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกาปาล์มน้ามันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผักปลอดสารพิษผักหวานป่าผู้บริโภคฝรั่งพฤติกรรมพัฒนาการผลิตพัฒนาเว็บไซต์ฟาร์มโคนมภาคตะวันออกมะเขือเทศมะดันมะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะยงชิดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมยางพาราลางสาดวิสาหกิจชมุชนวิสาหกิจชุมชนเว็บไซต์ศตวรรษที่ 21ศรีชุมแสงศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสมรรถนะครูสระบุรีสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัดสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต มือถือ วิสาหกิจชุมชน กรุงเทพมหานครสื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตบนมือถือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิสาหกิจชุมชน กรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีแห้วสุพรรณองค์กรอัจฉริยะอนาคตอุตรดิตถ์

Interest


Administrative Profile

 • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • พ.ย. 2562 - ก.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • ก.ค. 2561 - ก.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 63 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก