รางวัลคณะเกษตร บางเขน ปี 2020

109

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

99

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

4

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2020 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์,"Screening of Endophytic Fungi as Antagonistic Agents Against Rice Disease Pathogens", รางวัลดี, พืช, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, Feb 5 2020
2020 inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์,inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์,"Nutritional Evaluation of Spent Mushroom Substrate from Pleurotus ostreatus and P. citrinopileatus as Roughage for Meat Goats", รางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์สวยงาม, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 7 2020
2020 inนายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์,"Study on Rainfall Behavior in Soil Layers Affecting Soil Erosion of the Soil Embankment", รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม, , สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, Jul 31 2020