สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

vetiver grass ( Vetiveria zizanioides Nash.)cassavachemical fertilizerchinese tallow treecultural practicegrowthGypsumHelianthus tuberosushigh landHighland and Slopping Areaincrease cassava root yieldJerusalem ArtichokeOrganic FertilizerseedlingVegetative GrowthVetiveria Grassyieldกาแฟกาแฟอาราบิก้าการคัดเลือกพันธุ์การจัดการดิน (Soil Management)การปรับปรุงพันธุ์ข้าวการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช Jerusalem artichokeการพัฒนาอาชีพ(Occupation Development)การเพาะเห็ดฟางและเห็ดในถุงพลาสติกการเพิ่มผลผลิตการสกัดเกษตรกร(Farmer)เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์แก้วมังกรผิวทองไก่พื้นเมืองของเสียข้าวโพดหวานฝักสดข้าวไร่ข้าวไร่ปลอดสารพิษโคจังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Province)จิบเบอเรลลินชั้นดานไถพรวนต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิต (Persimmonต้นฤดูฝน ถ่ายทอดเทคโนโลยี พื้นที่สูง เยาวชน เกษตรทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิต(Technology of Productioเทคโนโลยีการผลิต(Transfer technology)น้้ามันหอมระเหยปริมาณแป้งปลอดสารพิษปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสดปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์แป้งมันสำปะหลังผลผลิต yieldไผ่ (Bamboo)พลับพันธุ์พิชคลุมดินพืชชีวมวลพืชพลังงานพื้นที่สูงพื้นที่สูง (Highland)พื้นที่สูงและลาดชันเพิ่มรายได้(Revenue Increase)มะคาเดเมียมันสำประหลัง(cassava)มันสำปะหลังมันเส้นสะอาดมูลไก่ยางพารายิบซั่มยิปซัมระดับความสูงจากน้ำทะเล Sea elevationระบบนิเวศเกษตรโรสแมรี่ฤดูฝน ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลังลาเวนเดอร์วัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสสถานีวิจัยเพชรบูรณ์สบู่ดำสภาพแวดล้อมสมุนไพรสารชูรสสารปรับปรุงดินสารสติวิโอไซด์(Stevioside)สารอินนูลินสูตรสูตรปุ๋ยหญ้าแฝกหญ้าหวาน (Stevia)อนุรักษ์ดินและน้ำอะราบิก้าอาหารสัตว์อาหารหมักอุทกภัย

Executives


Persons (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 53 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 27 เรื่อง (Unknown 27 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 98 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 25 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)