Search Result of "macademia"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:งบพัฒนาที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกและต้นทุนการผลิตพลับ มะคาเดเมียในเขตพื้นที่สูงเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการออกดอก การปฏิสนธิและการพัฒนาของผลและเมล็ดของมะคาเดเมียที่ปลูกบนดอยขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชีววิทยาการออกดอก การปฏิสนธิ และการพัฒนาของผลและเมล็ดของมะคาเดเมียที่ปลูกบนดอยขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย 4 สายพันธุ์อายุ 3 ปีที่ปลูกบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

Researcher

นาย ประภาส ช่างเหล็ก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย วีระยุทธ แสนยากุล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume