ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Growthagricultural plantagricultural plantsagro-ecological systemalternative energyBABerry weightBiodieselbreedingcassavaChinese tallow treeCluster weightdatabaseDiospyros kaki)Emblicfigfloodingfruit qualityGAGabion wallGeo bagGibberellic acid (GA3)grapegrapevinegrowthhydrogen cyanamide (H2CN2)Kasetsart 72MaizeMKULB 08-2-45morphologyNatural plant diversityPerlettepersimmonstabilityStrawberryTea Tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel)the Phu Fa Development CenterTotal acid percentagetraining systemyield การขยายพันธุ์การคัดเลือกการคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการปลูกพืชแซมการผลิตต้นแม่พันธุ์ Passionfruit (Paasiflira eudulis)การผลิตต้นแม่พันธุ์ปราศจากไวรัส Passionfruit (Passiflira eudulis)การผสมเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวโพดหวานความสูงจากระดับน้ำทะเลความหนาของพลาสติกคุณภาพของผลคุณภาพของผลองุ่นคุณภาพผลโครงสร้างทางวิศวกรรมจิบเบอเรลลิกแอซิคดอกองุ่นตัวทดสอบถั่วลิสงถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตทนแล้งทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณทับทิมทีทรีเทคโนโลยีการปลูก Fig (Ficus carica LINN.)น้ำหนักช่อผล ขนาดผล Total soluble solids เปอร์เซ็นต์กรด บิวตี้ซีดเลสเบนซิลอะดินีนปรับปรุงพันธุ์ผลผลิต Fig (Ficus carica LINN.)ผลผลิต Oliveพลับพันธุ์ลูกผสมพืชคลุมดินเพลี้ยแป้งเพอร์เลทไพลภูมิปัญญาท้องถิ่นมะกอกโอลีฟมะเดื่อฝรั่งมันสำปะหลังมันสำปะหลัง (cassava)มารูซีดเลสไม้ผลเมืองหนาวยางพารารองเท้านารีระบบนิเวศเกษตรระยะปลูกรูปแบบการจัดการทรงพุ่มสตรอเบอรี่สถานีวิจัยลพบุรีสารควบคุมชีวภาพของพืชสารสกัดจากพืชเสาวรสหญ้าแฝกหลังคาพลาสติกองุ่นอายุการเก็บเกี่ยวสั้น

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิจัย 5 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน, พนักงานธุรการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 218 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 152 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 102 โครงการ)
 • ทุนนอก 131 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 256 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 67 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 189 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 137 เรื่อง (Unknown 137 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 231 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 122 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 62 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 39 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)