Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ, ไทย, 2532
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  astringent persimmonBAdatabaseemblic clonesfruit qualityGAGrapeGrapevineHighlandLiving Collectionlocal knowledgeNatural plant diversitynatural sourceoil palmon-vine storagePaphiopedilum villosum (Lindl)Perlettethe Phu Fa Development Centertrainingtropical bamboovalue chainVarieties developmentVEGETATIVE GROWTHVetiver Grassvitamin CViticultureVitis viniferawasteWater SupplyWhite WineWineWine grapeการขยายพันธุ์การคัดเลือกการเจริญเติบโตของใบการเจริญเติบโตทางลำต้นการใช้ประโยชน์จากลำไผ่การใช้สารก่อนเก็บเกี่ยวการติดผลการไถพรวนดินระดับลึกการทำไวน์การปลูกการแปรรูปการผลิตพืชการผลิตหน่อไม้สดการผลิตองุ่นการผสมเกสรการเผาการพัฒนาสายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการยายพันธุ์การให้น้ำพืชการออกดอกข้าวฟ่างหวานความหนาของพลาสติกความหลากหลายความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาคาลล่าลิลลี่คุณภาพผลคุณภาพผลพลับเครื่องสำอางจิบเบอเรลลิกแอซิคฐานข้อมูลดอกพลับดอกองุ่นดินอินทรีย์ผสมต้นพันธุ์ตาดอกถั่วแปปดำถ่านกัมมันต์ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณทับทิมบิวตี้ซีดเลสเบนซิลอะดินีนแบบซึมซาบใบไบโอดีเซลปริมาณน้ำฝนปาล์มน้ำมันแปลงรวมพันธุ์ผลมะขามป้อมผลองุ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนผสมเกสรไผ่ไผ่ในเขตร้อนแฝกพลับพันธุกรรมพันธุ์พระราชทาน 80เพอร์เลทภูมิปัญญาท้องถิ่นมารูซีดเลสรองเท้านารีสตรอว์เบอร์รีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหลังคาพลาสติกองุ่น

  Interest

  การผลิตพืช

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2552 - มี.ค. 2554 หัวหน้าสถานีวิจัยกาญจนบุรี(รักษาราชการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 22 เรื่อง (Unknown 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (117)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of gibberellic acid and n6-benzyladenine on the development of seed and berry ×uality in 'perlette' seedless grapeChaitakhob N., Janchean B., Pilap N., Methaneekornchai S.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 197-204
  1