Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ, ไทย, 2532
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  / traditional knowledge1-Methylcyclopropeneactivated charcoalAgricultural systemanatomyastringent persimmonBADatabaseDept tillagedeteriolation delayDiospyros kaki L.emblic clonesemblic extractemoving astringenethnobotanyFang Watershedfingered citronflavonoidflower persimmonfree radical scavengingfruit persimmonfruit qualityfruit settingGAgermpalsmgerplasmGrapeGrapevineHIGHLANDliving collectionPerletteVetiver grassการขยายพันธุ์การผสมเกสรความหนาของพลาสติกคุณภาพผลเครื่องสำอางจิบเบอเรลลิกแอซิคดอกองุ่นทับทิมบิวตี้ซีดเลสเบนซิลอะดินีนแปลงรวมพันธุ์แฝกพลับพลับ, การขจัดความฝาดพลับ, การผสมเกสรพลับพลับ, การผสมเกสร, เกสรตัวผู้พลับ, พันธุ์, การผสมเกสรพันธุ์ Perletteพันธุกรรมพันธุ์จูหงพันธุ์ซิชูพันธุ์พระราชทาน 80พันธุ์เพอร์เลทพันธุ์หงเหม่ยพืชคลุมดินพื้นที่สูงเพอร์เลทภัยธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามป้อมมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง:ถั่วพร้ามารูซีดเลสไม้กระถางไมโครฟลูอิคไดเซอร์ไมโครฟูอิดไดเซอร์ไม้ตัดดอกยูนิโคนาโซลรองเท้านารีรองเท้านารีอินทนนท์ระบบเกษตรระบบสารสนเทศละอองเกสรตัวผู้ลุ่มน้ำแม่ฝางวัสดุพรุนไวน์ขาวไวน์แดงสตรอเบอรี่สตรอว์เบอร์รีสภาพอากาศสวนป่าไผ่สวนรวบรวมพันธุ์สัณฐานวิทยาสายพันธุ์มะขามป้อมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารตกค้างสารละลายเกลือหญ้าแฝกหน่อไผ่หลังคาพลาสติกแหล่งธรรมชาติแหล่งปลูกประเทศไทยองุ่นองุ่นกินสดองุ่นทำไวน์อนุภาคขนาดเล็กอนุภาคขนาดเล็ก(ไลโบโซม/นีโอโซมอุณหภูมิ

  Interest

  การผลิตพืช

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2552 - มี.ค. 2554 หัวหน้าสถานีวิจัยกาญจนบุรี(รักษาราชการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (114)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of gibberellic acid and n6-benzyladenine on the development of seed and berry ×uality in 'perlette' seedless grapeChaitakhob N., Janchean B., Pilap N., Methaneekornchai S.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 197-204
  1