โครงการวิจัยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2024

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2024 การผลิตผักมูลค่าสูงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง กรณีศึกษา : ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนด้วยการฟื้นฟูป่า : กรณีศึกษาฟาร์มสุกร สถานีวิจัยทับกวาง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0