Person Image

  Education

  • วท.ม.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  AbilityAero Solar TubeCassavaCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityCombiningCommercial Corn HybridsCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersCulturalCultural practiceFertigationhybrid varietyMaizeMelonPracticespecific and general combining abilitySubsurface Drip IrrigationSurface Drip Irrigationการเขตกรรมการคัดเลือกการคัดเลือกแบบผสมรวมการทดสอบพันธุ์การบริโภค การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชไก่พื้นเมือง ข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสีแดงข้าวสีม่วงข้าวหอมมะลินอกฤดูคุณภาพเนื้อถั่วลิสงถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตทนแล้งท่อแอโร่โซลาร์นาปีนาหว่านข้าวแห้งผลิตภาพมันสำปะหลังพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าพันธุ์ลูกผสมพันธุ์สังเคราะห์มันสำประหลังมันสำปะหลังเมล่อนวิธีการคัดเลือก S1~Half-sib selectionสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมทั่วไปสมรรถนะการผสมทั่วไปสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสรีรวิทยาพืชสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ผสมรวมสารอัลลิโลพาธิก ปุ๋ยพืชสด ข้าวแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์อายุการเก็บเกี่ยวสั้น

  Interest

  สรีรวิทยาพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)