ผลงานคณะเกษตร บางเขน ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 15
2021 exNapat Sirisuntornlak, exHayat Ullah, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, exAvishek Datta, "Interactive Effects of Silicon and Soil pH on Growth, Yield and Nutrient Uptake of Maize", Silicon, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 289-299
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exNichaphon Pliantiangtam, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickensand quails", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ตุลาคม 2021, หน้า 305-315
2021 exNattaporn PRAKONGKEP, exRobert J. GILKES, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exParapond Leksungnoen, exChanida Kerdchana, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Evelyne Delbos, ex Laura-Jane Strachan, ex Potchara Ariyasakul, exChannarong Ketdan, ex Claude Hammecker, "Effects of Biochar on Properties of Tropical Sandy Soils Under Organic Agriculture", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-17
2021 exรศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitation, Absorption and Tissue Distribution of Coenzyme Q10 from Pak-wanban (sauropus androgynous L. Merr.) Leaf and Its Antioxidant Activities", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 6774-1-10
2021 exดร.ศิรส ทองเชื้อ, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exรศ.จารุนันท์ เชาวน์ดี , exผศ.ดร.เฉลิมพล จตุพร, "Thai traditional bent tree development by mother of Cocoa(Gliricidia sepium)", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 363-374
2021 exJunthanee Teravecharoenchai, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough Grain", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10
2021 exAyako Sasaki, exMamoru Kanzaki, exKeisuke Mochizuki, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exPornchai Preechapanya, "Aboveground Biomass and Carbon Sequestration Potential of Tea and ShadeTrees in Miang Tea Gardens, an Agroforestry System in Northern Thailand.", TROPICS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2021, หน้า 105-119
2021 exAyano Hata, exMitsuo Nunome, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSoontorn Chaiwatana, exWiyada Chamchumroon, exTakayuki Suzuki, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickens", Scientific reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 2035-1-15
2021 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, exนางสาวรัตนา นึกเร็ว, exนายณัฐวุฒิ ครุฑไทย, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Artificial neural networks approach for predicting methionine requirement in broiler chickens", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 161-168
2021 exรัตน์ดา พัฒนสิงหเสนีย์, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Meat Product Wastewater on Seed Germination of RD 41 Rice (Oryza sativa L.) for Reclamation Purpose", POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021
2021 inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Rice Straw on Potassium Availability in Illite Containing Soils of Central Plain, Thailand", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 1-10
2021 exNatcha Sornhiran, exJirapat Tuntrachanida, exPrapapun Malachey, exPatchara Thongtuk, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattaporn PRAKONGKEP, "Aluminum- and iron-engineered biochar from sugarcane filter cake as phosphorus adsorbents and fertilizers", ScienceAsia , ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 220-227
2021 exMasashi Kiguchi, exKumiko Takata, exNaota Hanasaki, exBoonlert Archevarahuprok, exAdisorn Champathong, exEiji Ikoma, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShinjiro Kanae, exSo Kazama, exKoichiro Kuraji, exKyoko Matsumoto, exShinichiro Nakamura, exDzung Nguyen Le, exKeigo Noda, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, อาจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, exChatuphorn Somphong, exMallika Srisutham, exDesell Suanburi, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTaichi Tebakari, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exKeiko Udo, exSanit Wongsa, exTomohito Yamada, exKoshi Yoshida, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTaikan Oki, "A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand", Environmental research letters, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 02300
2021 inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.อุษณีษ์ พิชกรรม, "Evaluating the Drought Endurance of Landscaping Ground Cover Plants in a Roof Top Model", Horticulturae, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 31-1-22
2021 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exNetisuk Chooaiem, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumontha Nookabkaew, exNuchanart Rangkadilok, exJutamaad Satayavivad, exIso Christl, "Sulfur amendments to soil decrease inorganic arsenic accumulation in rice grain under flooded and nonflooded conditions: Insights from temporal dynamics of porewater chemistry and solid-phase arsenic solubility", Science of The Total Environment, ปีที่ 779, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 14635

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2021 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJennifer Lemon, exApril E Ronca, exJeffrey A Jones, exCarlos A Montesinos, "A MULTI TARGETED DIETARY SUPPLEMENT AS A POTENTIAL COUNTERMEASURE FOR PROLONGED, DEEP SPACE EXPLORATION", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 exL.E. Spencer, exT. Sirmons, exRaymond Wheeler, exM.W. Romeyn, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NUTRITIONAL AND ORGANOLEPTIC ANALYSIS OF SOLANACEOUS CROPS", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 exGrace L. Douglas, exBrian Crucian, exStephanie Krieger, exSatish Mehta, exHernan Lorenzi, exScott M. Smith, exMillennia Young, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INTEGRATED IMPACT OF DIET ON HUMAN IMMUNE RESPONSE, THE GUT MICROBIOTA, AND NUTRITIONAL STATUS DURING ADAPTATION TO SPACEFLIGHT", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exB. Mishra, exP. Chang, exE. Blakely, exU. Luderer, "OVARIAN EFFECTS OF SPACE RADIATION IN COMPARISON TO GAMMA RADIATION", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChristina Wang, exStephanie Page, exClint Dart, exRegine Sitruk-Ware, "Early Gonadotropin Suppression Predicts Likelihood of Sperm Suppression in Male Hormonal Contraceptive Gel Clinical Trial Participants", 19th International Congress of Endocrinology (ICE2021), 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2021, Ciudad de Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2021 exTakashi Yazawa, exTakahiro Sato, exTakanori Ida, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Enzyme Activity of Human HSD17Beta3 Using Androgen Receptor-Mediated Transactivation", 19th International Congress of Endocrinology (ICE2021) , 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2021, Ciudad de Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
Publish Year National Conference 1
2021 inนางอัมรา หล้าวงษา, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02]